آمر تفتیش

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۳ - ۱۰:۲۰

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه  وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر تفتیش
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    ریاست ع امور تفتیش
موقعیت پست:    کابل (مرکز)
تعداد پست:    3
گزارشده به:    رئیس دفتر 
گزارش¬گیر از:    کارکنان تحت اثر(مطابق ساختارتشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    7/1/1398
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: اجرای تفتیش (رعایت قوانین و مقررات، تفتیش مالی، تفتیش اجراات )تمام قدمه های وزارت به اساس قوانین، مقررات، پالیسی ها و پلانهای وزارت.
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوط در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده وزارت.
2.    مدیریت ، تطبیق و مراقبت از تطبیق اهداف و پروگرامهای آمریت مربوطه.
3.    سازماندهی و تنظیم تمامی اجراات آمریت مطابق قانون، مقررات و طرزالعمل های نافذه.
4.    اشتراک درجلسه ابتدایی اداره تحت تفتیش و تشریح اهداف و مقاصد تفیش.
5.    اجرای سروی ابتدایی اداره تحت تفتیش، جهت جمع آوری معلومات در مورد پلان استراتیژیک وزارت.
6.    ترتیب وتنظیم پلانهای بررسی وتفتیش ادارات تحت تفتیش و تقدیم آن به ریاست جهت حصول منظوری.
7.    بررسی تفتیش تمام اجراات انجام شده ادارات تحت بررسی در مطابقت با قوانین،  مقررات و طرزالعمل های مربوط به تفتیش.
8.    ترتیب چک لستها و پرسش نامه ها جهت ارزیابی موثریت کنترول داخلی، مدیریت خطرات پروسه های اجرایی اداره تحت تفتیش.
9.    ترتیب برنامه تفتیش به اساس دریافتی های سروی ابتدایی و پلان ریاست ع تفتیش.
10.    رهمنایی، کنترول و نظارت از تیم تفتیش درجریان بررسی ها.
11.    اشتراک در جلسات اختتامیه تفتیش و بحث روی یافته و سفارشات مفتشین، جهت اقدامات اصلاحی اداره.
12.    تعقیب و پیگیری از سفارشات و یافته های تفتیش به اساس هدایت مقام مربوط.
13.     ارائه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیتهای ها و دست آوردهای آمریت مربوط، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
14.    اجرای سایرامور درجهت کسب اهداف اداره و ارائیه نظریات و پیشنهادات درجهت اجرای بهترامور.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: تفتیش، حقوق، اداره و مدیریت، اداره تجارت، اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه،  مدیریت عمومی، مدیریت مالی و حسابی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
2.    تجربه کاری مرتبط (به وظیفه) دو سال برای لیسانس.
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies