آمر تحلیل برنامه ها

moi-af
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۴:۴۰

Publish Date

Closing Date


عنوان وظیفه:  آمر تحلیل برنامه ها
بست: 3
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    ریاست پلان و پالیسی ها
موقعیت پست:    کابل (مرکز)
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس پلان و پالیسی ها
گزارش¬گیر از:    کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)
کد بست:    076-42-90-26
تاریخ بازنگری:    11/01/1398
------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: سنجش و خانه پری سقف بودجه مطابق به برنامه و درج نمودن نیازمندیها به اساس اولویت در متحدالمال شماره 1و2 وزارت مالیه.
-------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست ، بمنظوررسیدن به اهداف تعین شده اداره؛
2.    مدیریت، تطبیق و مراقبت از تطبیق اهداف و پروگرامهای آمریت مربوطه؛
3.    سازماندهی و تنظیم تمامی اجراات آمریت مطابق قانون، مقررات و طرزالعمل های نافذه؛
4.    ارائه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم درامر تحقق اهداف و پروگرامهای اداره مربوطه؛
5.    توحید انسجام، ادغام برنامه ها وشامل نمودن آن درپلانگذاری، ترتیب، تنظیم و انکشاف ساختار برنامه ها به اساس فعالیت و برنامه های فرعی؛
6.    تحلیل بودجه وترتیب  متحدالمال و تحلیل و ترتیب ارقام و آمار های تحقیق کمی وکیفی در قالب راپور به رهبری وزارت؛
7.    تامین بودجه محدود و استقلالیت وسیع برای ارگان های وزارت امورداخله جهت استفاده موثر وجوه مالی؛
8.    تثبیت نمودن نیازمندیها به اساس اولویت شش عنصر پروگرام (پرسونل، تعلیمات، عینیات، تسهیلات، حفظ وتجهیزات)؛
9.    رعایت سلسه مراتب به اساس اصولنامه ها ی خدمات داخله و همکاری با قدمه های ریاست؛
10.    ارائه گزارش ماهوار؛ ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیتهای ها و دست آوردهای آمریت مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
11.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.
----------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: پالیسی عامه، اداره عامه، اداره تجارت، اقتصاد، انکشاف پلانگذاری، مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛
2.    تجربه کاری مرتبط حداقل دو سال برای لیسانس؛
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
رهنمود تسلیم دهی درخواستی:
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور که تابعیت افغانستان را داشته ومسکونه ولایات مذکور باشند میتوانند از تاریخ 8/11/1398 الی 18/11/1398 فورم درخواستی ضمیمه شده را با تذکره، اسناد تحصیلی و تجارب کاری و ذکر ولایت درخواستی   به ایمیل tamim.rahmani@moi.gov.af ارسال نمایند، در صورت عدم دسترسی به انترنت فورم های مربوطه را بشکل حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امور داخله، واقع مقام ولایت کابل اخذ نموده و در صورت ضرورت به شماره 0202210146 تماس گرفته، معلومات اخد نمایید.

 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies