آمر بودجه عادی

moi-af
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۳۱ - ۱۱:۱۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

: لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آ آمر بودجه عادی  
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله
بخش:    ریاست عمومی مالی وبودجه
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد پست:    1
گزارشده به:    معاونیت بودجه  
گزارش¬گیر از:    قدمه های تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هدف وظیفه : ترتیب، تنظیم، کنترول پلان مالی بودجه عادی مرکز و ولایات، تقسیم بودجه به واحد های بودجه وی
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صلاحیت و مسولیتها وظیفوی :
وظایف تخصصی :
1.    کنترول فورمه های تخصیصات و ارسال آن به ریاست عمومی بودجه و خزاین وزارت مالیه.
2.    کنترول و طی مراحل فورمه های تعدیلات ، حق العضویت وزارت در سازمانهای بین المللی، ارسال آن به وزارت مالیه و ترتیب پیشنهادات بودجوی به مقام محترم وزارت، ریاست دولت وطی مراحل آن.
3.    بررسی و سنجش بودجه سالانه (تثبیت نیازمندی ) شعبات مرکز و ولایات ، ترتیب فورمه های مقایسوی احصائیوی و طی مراحل آن.
4.     ثبت و اجرای تمام معاملات بودجوی در سیستم و یا دیتابیس مخصوص.
5.    سهمگیری فعال در جلسات بودجوی ، مخصوصاً جلسه مشورتی کمیته بودجه به اساس برنامه.
6.    تهیه و ترتیب تخصیصات ، تعدیلات و سایر اسناد بودجوی وزارت در مطابقت به قوانین و طرزالعمل مالی.
وظایف مدیریتی:
7.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده.
8.    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
9.    مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر.
10.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
11.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
12.    وظایف هماهنگی:
13.    مفا همه و هماهنگی در  طرح و ترتیب بودجه عادی با معاون بودجه،  آمریت بودجه انکشافی و آمریت پلانگذاری جهت نیل به اهداف پروسه بودجه به اساس برنامه.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری)
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (اقتصاد، مدیریت مالی، اداره¬تجارت، اداره عامه، حکومت داری، پالیسی عامه، حسابداری، مدیریت عمومی، CA، ACCA) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
•    مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
4.    مواد تشویقی:
        (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالمعل استخدام
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies