آمر برنامه چهارم

moi-af
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۳۱ - ۱۱:۱۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل


لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر برنامه چهارم 
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    معاونیت پلان و برنامه  ریاست عمومی مالی وبودجه  
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد پست:    1
گزارشده به:    معاون پلان و برنامه 
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر( مطابق ساختار تشکیلاتی)
تاریخ بازنگری:    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه : تهیه و ترتیب دقیق فورمه های معاشات غرض محاسبه و اجرای معاشات کارمندان برنامه چـــهارم  وزارت امور داخله .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی :
1.    تامین ارتباطات با آمریت پلانگذاری و آمریت بودجه عادی (ریاست بودجه) ، غرض حصول اطمینان از موجودیت تخصیص و بودجه لازم برای پرداخت معاشات کارمندان برنامه چــهارم .
2.    تشخیص دقیق فعالیت های موجود در برنامه چــهارم ، مشخص نمودن کارمندان موجود در فعالیت های برنامه چهارم و محاسبه معاشات ایشان.
3.    بررسی پالیسی های موجوده و جدید,قوانین و رهنمود های قابل تطبیق جهت حصول اطمینان از اجرا و پرداخت معاشات مطابق به برنامه ها
4.    اشتراک درجلسات ، سمینارها و ورکشارپ های داخل وخارج وزارت وارایه گزارش ازنحوه اجراات به آمر مافوق وتدویر جلسات باپرسونل مربوطه.
5.    بررسی محاسبه کسرات و حصول اطمینان از اینکه بطور دقیق و مکمل باشد و تائید اینکه کسرات به نهاد های ذیصلاح فرستاده شده است. 
6.    رهبری مطابقت  اوراق الکترونیکی پرداخت معاشات (فورمهای م41 )بارسید های پرداخت معاش (فورم های م16) کارمندلن برنامه چــهارم
7.    بررسی مقررات و پالیسی های موجود دررابطه به محاسبه و اجرای معاشات برنامه چــهارم و استفاده از طرزالعمل موجود معاشات. 
وظایف مدیریتی:
8.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛
9.    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
10.    مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
11.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ 
12.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
   وظایف هماهنگی:
13.    مفاهمه و هماهنگی با تمام دیپارتمنت های داخلی و سایر ادارات دولتی بخصوص وزارت مالیه
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (اداره عامه، حکومت داری، پالیسی عامه، اداره و تجارت، اقتصاد، مدیریت مالی، مدیریت عمومی، حسابداری، CA، ACCA) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
       (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالمعل استخدام
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies