آمر البسه وقرطاسیه

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۴۴

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر البسه وقرطاسیه
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    ریاست عمومی لوژ ستیک
موقعیت پست:    کابل 
تعداد پست:    1
گزارشده به:    مدیر عمومی اکمالات
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر( مطابق ساختار تشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
. ...............................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه: سهمگیری  در قسمت ساختن تثبیت احتیاج، قیمت های تخمینی، نرخ گیری ابتدایی از بازرا، تحلیل و تجزیه اسناد های تدارکاتی، آفرگشایی، ارزیابی، عقد قراردادها، بررسی اسنادها، پرداخت ها، بررسی آویز ها، و تعرفه ها
................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسولیتهای وظیفوی:
وظایف تخصصی:
•    تثبیت نیازمندی ها ، محافظت، محاسبه، صرفه جویی و مصارفات البسه و قرطاسیه در سطح مرکز و ولایات
•    پیشبرد وظایف  بودجوی البسه و قرطاسیه به اساس پلان منظور شده  اداره محترم عینیات.
•    ابراز نظر از اینکه تمام اسناد و پروسه ها درج دیتابیس و یا سیستم های مورد استفاده از قبیل سیستم (هفمیس)، (PMIS) و غیره.
•    ترتیب پیش نویس قراردادهای البسه و قرطاسیه مطابق تشکیل قوای پولیس در صورت موجودیت بودجه اختیاری نظر به هدایات مقامات ذیصلاح.
•    ترتیب پلان تثبیت نیازمندی  بودجوی سال های آینده قوای پولیس به اساس پلان تثبیت احتیاجات حقیقی ریاست محترم اداره عینیات و قوماندای حمایوی به اساس تشکیل قوای پولیس.
•    ارائیه پلان اکمالات البسه و قرطاسیه مورد نیاز قوای پولیس به اداره سیستیکا.
•    ترتیب جداول البسه و قرطاسیه از قطعات، جزوتام و ارسال آن به اداره سیستیکا.
•    ملاحظه وراجع نمودن فورمهای اکمالاتی البسه باب و قرطاسیه باب به بخشهای مربوط.
وظایف مدیریتی:
1.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
2.    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
3.    مدیریت و ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر.
4.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
5.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
6.    مفاهمه و هماهنگی با دیپارتمنت های مختلف ریاست جهت انجام بهتر فعالتها
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های(  اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، اداره و رهبری، پالیسی عامه، اداره عامه، اداره  تجارت، مدیریت عمومی، مدیریت پروژه، حکومتداری، توسعه پایدار، تدارکات، لوژستیک ) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری:داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت‌های لازم: 
•    تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛مهارت‌های کمپوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies