آمریت‌های تعمیرات

moi-af
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ - ۱۵:۲۵

Publish Date

Closing Date

لایحه  وظایف آمر تعمیرات
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر تعمیرات 
بست:    این بست بعد از انتخاب کاندید برنده به نظامی تعدیل رتبه میگردد
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    ریاست تعمیرات
موقعیت پست:    34 ولایت 
تعداد پست:    34
گزارشده به:    رئیس تعمیرات و قوماندان امنیه ولایت مربوط
گزارش¬گیر از:    کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)
کد بست:    
تاریخ بازنگری:    
----------------------------------
هدف وظیفه: ایجاد مرکز هماهنگی  و تنظیم امور تاسیسات
----------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده وزارت؛
2.    سروی تخنیکی GPSساحه وترتیب برآورد های ابتدایی در تمام ساحات ولایات مربوط درهر گونه شرایط 
3.    ترتیب برآورد های ابتدایی و اسناد ضروری دربخش خریداری های پرچون در تفاهم با معاونین ملکی قوماندانی های امنیه، ترجمه اسناد به زبان انگلیسی و ارسال آن به مراجع مربوطه 
4.    مراقبت از پروژه های تحت کار، ارسال گزارش پیشرفت کار به اساس کار انجام شده به ریاست تعمیرات و قوماندانی مربوط 
5.    اولویت بندی پروژه های ساختمانی در تفاهم با مسئولین مربوط قوماندانی امنیه 
6.    نظارت و کنترول از کیفیت کار در پروژه های منظور شده 
7.    ارائه گزرشات امور پروژوی به شکل هفته وار با تصاویر و GPS پروژه ها درفارمت های گزارشدهی 
8.    ارسال گزارشات تخنیکی در صورت مواجه شدن به چالش ها در جریان تطبیق پروژه به ریاست تعمیرات 
9.    ترتیب و تعقیب اسناد تخنیکی الی مرحله منظوری وتطبیق 
10.    تطبیق شرایط ایمنی در جریان تطبیق پروژه های ساختمانی 
11.    ترتیب پلانهای کاری پروژه های ساختمانی 
12.    جمع آوری ارقام ساحوی، دیزاین ابتدایی و ارسال آن به ریاست تعمیرات غرض پلانگذاری و انکشاف دیزاین های تخنیکی 
13.    ترتیب مشخصات کاری به اساس نیازمندی های ساحوی 
14.    تامین شفافیت دراجرای امور 
15.    رعایت تمام ستندرد های ساختمانی در تطبیق پروژه ها 
16.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
--------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
1.    داشتن سند تحصیلی لسانس و یا بالاتر از آن در رشته انجنیری (سیول )
2.    توانایی استفاده از کمپیوتر (برنامه Office  و برنامه های انجنیری )
3.    توانایی استفاده از انترنت (ارسال ایمیل و اسناد مورد ضرورت از طریق ایمیل )
4.    بلدیت به زبان انگلیسی ( توانایی خواندان متن های انگلیسی، نوشتن راپور ها واستفاده از راپور ها و گزارشات که به زبان انگلیسی حسب نیاز ترتیب میگردد و ترجمه اسناد) 
5.    حد اقل سه سال تجربه کاری در بخش های انجنیر ی 

رهنمود تسلیم دهی درخواستی: 
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور که تابعیت افغانستان را داشته ومسکونه ولایات مذکور باشند میتوانند از تاریخ 17/10/1398 الی 21/10/1398 فورم درخواستی ضمیمه شده را با تذکره، اسناد تحصیلی و تجارب کاری و ذکر ولایت درخواستی  صرف بشکل الکترونیکی به ایمیل tamim.rahmani@moi.gov.af ارسال نمایند، و بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستیهای داوطلبان پذیرفته نمیشود.
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies