کارشناس

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۴۴

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله
بخش:    ریاست عمومی لوژ ستیک
موقعیت پست:    کابل 
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر ممر و روغنیات
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
....................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه: ارائیه مشوره های قانونی و مسلکی دررابطه به محافظت، محاسبه، صرفه جویی و مصارفات مایعات، موبلایل، روغنیات و محروقات 
....................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسولیتهای وظیفوی:
وظایف تخصصی:
•    ارائیه مشوره در مورد اکمالات بخش های تیل، موبلایل، روغنیات و محرقات به تمام قطعات پولیس در مرکز و ولایات.
•    ترتیب پلان تدارکاتی بودجوی ممر و محروقات به اساس پلان تثبیت احتیاج اداره محترم عینیات.
•    ترتیب پلان تثبیت احتیاج بودجوی سال های آینده طبق نیازمندی های قوای پولیس به اساس پلان تثبیت احتیاجات حقیقی ریاست محترم اداره عینیات و قوماندای حمایوی به اساس تشکیل قوای پولیس.
•    پلان ترتیب پیش نویس و تنظیم اسناد به منظور عقد قراردادهای ممر و محروقات.
•    ترتیب جداول وسایط از قطعات، جزوتام ها در هماهنگی با  ادارات مربوطه و اداره سیستیکا.
وظایف مدیریتی:
•    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
•    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    مفاهمه و هماهنگی با دیپارتمنت های مختلف ریاست جهت انجام بهتر فعالتها
....................................................................................................................................................................................................................................................................
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته  تحصیلی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، اداره و رهبری، پالیسی عامه، اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت عمومی، مدیریت پروژه، حکومتداری، توسعه پایدار، تدارکات، لوژستیک) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یکسال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی. 
•    توانایی استفاده از برنامه های کمپیوتری مرتبط بوظیفه. 
4.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies