کارشناس

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۴۴

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس 
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    ریاست عمومی لوژستک
موقعیت پست:    مرکز
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر اکمال اقلام عمده
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
....................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه: تثبیت نیاز مندی، محافظت، محاسبه، صرفه جویی و مصارفات اقلام عمده  
....................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسولیتهای وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    ترتیب پلان تدارکاتی بودجوی وسایط و تجهیزات انفرادی نظامی به اساس پلان تثبیت نیاز اداره محترم عینیات.
2.    اجراات لازم در مورد ترتیب پلان و پالیسی وسایط و افزار کار ورکشاپ ها در مطابقت به قوانین ریاست تدارکات و آمریت تعلیمات حمایوی.
3.    ترتیب پیش نویس قراردادهای مصارف اقلام عمده مطابق تشکیل قوای پولیس طبق نیاز مندی قطعات و جزوتامهای وزارت.
4.    ترتیب پلان نیازمندی بودجوی سال های آینده قوای پولیس به اساس نیاز حقیقی به اساس تشکیل قوای پولیس.
5.    پلان اکمالات وسایط مختلف النوع مورد نیاز قوای پولیس از طریق اداره سیستیکا.
6.     ترتیب پیش نویس و تنظیم اسناد به منظور عقد قراردادهای ابزار کار وسایط و تجهیزات نظامی.
7.    ترتیب جداول وسایط از قطعات وجزوتام ها و سایر معلومات مشخص  به بخشهای مربوط و اداره سیستیکا.
وظایف مدیریتی:
8.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
9.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
10.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
11.    مفاهمه و هماهنگی با دیپارتمنت های مختلف ریاست جهت انجام بهتر فعالتها
....................................................................................................................................................................................................................................................................
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته  تحصیلی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (اقتصاد، حقوق و علوسیاسی، اداره و رهبری، پالیسی عامه، اداره عامه، اداره  تجارت، مدیریت عمومی، مدیریت پروژه، حکومتداری، توسعه پایدار، تدارکات، لوژستیک) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یکسال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم :
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی.
•     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies