مدیر عمومی هماهنگی با سکتور خصوصی

moi-af
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۳۶

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی هماهنگی با سکتور خصوصی  
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش مربوطه    مرکز معینیت مبارزه با مواد مخدر 
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد بست:    
گزارشده به:    آمر مربوط
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       هدف وظیفه: تامین ارتباط و هماهنگی با سکتور خصوصی جهت جلب همکاری در عرصه مبارزه با مواد مخدر.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    همکاری در هماهنگی پلان گذاری استراتیژی سکتور خصوصی در عرصه مواد مخدر.
2.    همکاری در قسمت ترتیب میکانیزم موثر جهت هماهنگی با سکتور خصوصی در عرصه مواد مخدر.
3.    هماهنگی و شامل سازی اهداف مبارزه با مواد مخدر در استراتیژی و پلان های انکشافی سکتور خصوصی در عرصه مواد مخدر.
4.    همکاری در قسمت تطبیق پلان محو مزراع کوکنار جهت فراهم آوری همکاری سکتور خصوصی جهت تهیه بسته های تشویقی برای زارعین.
وظایف مدیریتی: 
5.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره
6.    همکاری در تأمین ارتباط با سکتور خصوصی در عرصه مواد مخدر.
7.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
8.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
9.    ایجاد هماهنگی با سکتور خصوصی جهت دریافت نظریات و پیشنهادات در عرصه مواد مخدر.
10.    ایجاد هماهنگی لازم با سکتور خصوصی جهت تحقق اهداف مبارزه با موادمخدر.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
رشته تحصلیی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: پالیسی عامه، مردم شناسی، روانشناسی اداره تجارت، اداره مدیریت، حکومت داری، حقوق و علوم سیاس، ارتباطات عامه، روابط بین الملل، اقتصاد، اداره عامه  از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجیحت داده میشود.
1.    تجربه کاری: حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه.
2.    مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی.
3.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
الف. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلول در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظیفه نگردد.
     ب.(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies