مدیر عمومی خبر

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۲:۲۶

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی خبر 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش مربوطه    ریاست روابط عامه  
موقعیت پست:    مرکز 
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمریت مطبوعات     
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
.................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه: خبر رسانی بموقع و در جریان گذاشتن مسایل مطبوعاتی با مراجع مربوط در مطابقت به اهداف و قانون 
................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
     وظایف تخصصی:
1.    نشر خبرها و گزارش‌های مطبوعاتی و تهیه مطالب برای ویب سایت و رسانه‌های اجتماعی.
2.    اشتراک و سهم گیری درتمام جلسات رسمی وزارت وتحت پوشش قرار دادن کنفرانس‌های مطبوعاتی.
3.    جمع آوری معلومات و جزئیات جهت نوشتن خبر وگزارش.
4.    تطبیق اهداف و برنامه‌های اداره مربوطه در مطابقت به قوانین و طرزالعمل ها.
5.    جمع آوری  موضوعات اخبار روز طبق پالیسی و وزارت، قانون رسانه ها، تصحیح و ترتیب اخبار که به نشر سپرده میشود.
6.    تهیه نمودن پیش نویس ها و تسلیم دهی آن به بخش مربوطه.
7.    تهیه گزارشات خبری در زمان ملاقات و یا نشر برنامه های زنده برنامه تعین شده.آرشیف و ذخیره نمودن اخبار به نشر رسیده در سیستم.
8.    ترتیب و تنظیم یک سیستم فایلنگ ازتمام خبرها و گزارش‌ها.
وظایف مدیریتی:
9.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
10.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
11.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
12.    تقویت هماهنگی با دیپارتنمنت های داخل ریاستی در تطبیق اهداف و پروگرامهای وزارت.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های( ژورنالیزم، ادبیات، مدیریت منابع بشری، اداره عامه، اداراه و تجارت، مدریت آموزشی، حکومت داری، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی، پالیسی عامه، فلسفه، تاریخ، مدیریت عمومی، مدیریت پروژه ، ارتباطات، باستان شناسی، مردم شناسی، شرعیات، از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم: 
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies