مدیر عمومی تهیه و تدارکات مرکز و ولایات

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۴۴

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی تهیه و تدارکات مرکز و ولایات
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    ریاست عمومی لوژستیک
موقعیت پست:    کابل 
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر مفروشات
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
....................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه: سهمگیری و همکاری در تمام پروسه های تدارکاتی و ارایه مشوره های لازم در قسمت ساختن تثبیت احتیاج، قیمت های تخمینی، نرخ گیری ابتدایی از بازرا، تحلیل و تجزیه اسناد های تدارکاتی، آفرگشایی، ارزیابی، عقد قراردادها.
....................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسولیتهای وظیفوی:
وظایف تخصصی:
•    حصول اطمینان از دقیق بودن اسناد و معلومات که برای تصمیم گیری ها در پروسه تدارکات مورد استفاده قرار میگیرند.
•    نظارت، همکاری و اشتراک در پروسه نرخگیری از بازار، آفرگشایی، ارزیابی، تصمیم گیری، آوردن تعدیلات، عقد و فسخ نمودن قراردادها.
•    همکاری در صورت بروز مشکلات در پروسه ها و یا در سایر موضوعات مربوط به بخش تداراکات.
•    حصول اطمینان از اینکه تمام اسناد و فورمه جات تدارکاتی به طور دقیق از طرف اداره و قراردادی خانه پری میگردند.
•    نظارت از ترتیب و چگونگی دوسیه ها و طی مراحل قراردادها مطابق قانون و طرزالعمل تدارکات.
•    کنترول و بررسی اسناد قرارداد از قبیل جواز شرکت، راجستربودن شرکت، سابقه کارشرکت مطابق قانون تدارکات.
•    طی مراحل نمودن اسناد قرارداد و فرستادن آن به وقت و زمانش به کمیسیون محترم ریاست تدارکات و تعقیب نمودن آن به وقت و زمان معین.
•    کنترول و بررسی اسناد های  قرارداد ی مرکزی و ولایتی به وقت و زمانش مطابق قانون تدارکات و فرستادن آن به ریاست محترم تدارکات.
•    فرستادن اسناد به قطعات مرکزی پولیس بعد از منظوری قرارداد.
•    ترتیب نمودن جدول مقایسه نرخ که قابل تایید هیئات محترم نرخ گیری قرار گرفته باشد.
وظایف مدیریتی:
•    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره
•    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    مفاهمه و هماهنگی با دیپارتمنت های مختلف ریاست جهت انجام بهتر فعالتها
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته  تحصیلی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، اداره و رهبری، پالیسی عامه، اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت عمومی، مدیریت پروژه، حکومتداری، توسعه پایدار، تدارکات) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یکسال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی
•     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
5 نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد
       5نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies