مدیر عمومی ترجمه اسناد

moi-af
پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۱ - ۱۱:۱۹

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:    مدیر عمومی ترجمه اسناد
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    معینیت پالیسی و استراتیژِی
موقعیت پست:    کابل (مرکز)
تعداد پست:    1
گزارش به:    رئیس دفتر معینیت پالیسی و استراتیژی
گزارشگیر از:    ندارد
کد بست:    066-42-90-26
تاریخ بازنگری:    11/01/1398
---------------------------------
هدف وظیفه: ترجمه اسناد لسان دری و پشتو به لسان انگلیسی برعکس آن  به سطح عالی.
-----------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوط  درمطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظوررسیدن به اهداف تعین شده اداره؛
2.    اتخاذ تصمیم درامر تحقق اهداف و پروگرامهای بخش مربوط؛
3.    اجرای امور محوله به وقت و زمان معین آن در جهت برآورده شدن اهداف اداره؛
4.    حفظ و نگهداری اسناد محرم و تنظیم آن در دوسیه ها؛
5.    ترجمه اسناد از لسان انگلیسی به لسان دری و پشتو و برعکس آن بشکل معیاری و فنی؛
6.    حفظ نگهداشت و جلوگیری از ویروس که سبب از بین بردن دیتا میگردد،
7.    برگردانی مستقیم سخنرانی فارسی و یاپشتو به انگلیسی و یا برعکس آن که درمجالس و یا سمینارها دایر میشود؛
8.    ارائه گزارش ربعوار، سالانه  و عندالضرورت از فعالیتها و دست آورد های بخش مربوطه،  بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
9.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.
------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته ادبیات انگلیسی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته متذکره ارجحیت داده میشود؛
2.    تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس؛
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و زبان انگلیسی؛
4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


بناً اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث میتوانند فورم های درخواستی بست های متذکره را، از تاریخ 21/9/1398 الی 25/9/1398ازطریق ویب سایت وزارت امور داخله دریافت، و بعد از تکمیل به ایمل آدرس (civilian.hroffice@moi.gov.af) ارسال نمایند، لازم یه یاد آوری است، در صورت عدم دسترسی به انترنت فورم های مربوط را بشکل حضوری از امریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امور داخله واقع مقام ولایت کابل اخذ نموده و هم در صورت ضرورت به شماره  0202210146 تماس گرفته معلومات اخذ نماید.

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies