انجینر سیول

moi-af
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۸ - ۹:۳۵

Publish Date

Closing Date

Location

ولایتی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    انجینر سیول
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 
بخش مربوطه    قوماندانی امنیه ولایات
موقعیت پست:    ولایتی
تعداد پست:    66
گزارشده به:    مدیر عمومی تعمیرات    
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه:   سروی و برآورد پروژهای تعمیراتی اسکیچ و تهیه نقشه های ساختمانی قطعات و جزوتامهای ولایتی. 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
•    سروی و برآورد های ساختمانی و حصول اطمینان از اعمار ساختمان در مطابقت به استندرد های از قبل تعیین شده.
•    ترسیم نقشه های توبو گرافی و ابراز نظر در مورد اعمار ساختمان های مربوط به قطعات و جزوتامهای ولایتی.
•    تطبیق نقشه در ساحه کارساختمانی از قبیل خط اندازی، دیواراحاطه وی، سیستم فاضل آب، سیستم آبرسانی، پایه برق و موقعیت ساختمان در ساحه.
•    ترتیب نمودن تمام معلومات سروری انجینری برای تیم انجینری.
•    تحلیل و تجزیه نهایی سروی اقتصادی، اجتماعی پروژه های تحت کار ساحه مربوطه ارسال آن به بخش مربوط غرض اجراات بعدی.
•    همکاری در ترتیب و آماده نمودن دوسیه های ساختمانی به طور سالانه در ولایت مربوطه قبل از آغاز سال بعدی.
•    کنترول از چگونگی سیستم برق ،آب، فاضلاب، تنظیف قطعات و اطمینان از فعال نگهداشتن سیستم های متذکره در قطعات و جزوتامهای ولایت مربوطه.
•    پیشنهاد ترمیمات اساسی جهت جلوگیری از سکتگی در اموراات حفظ و مراقبت ولایت مربوطه در صورتیکه تشخیص شود آن قسمت به ترمیمات(قبل از وقوع حادثه با بعد از حادثه) ضرورت دارد.
           وظایف مدیریتی: 
•     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
•    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود
وظایف هماهنگی:
•    هماهنگی لازم با تیم تخنیکی جهت تحقق اهداف و برنامه های ساختمانی.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های:) سیول انجینری( و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود.
‌أ.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
2.    مهارت های لازم: 
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی
•     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
3.    موارد تشویقی:
الف: 5نمره امتیازی برای بستهای سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.
ب:(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies