آمر هماهنگی با مشاورین

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۳ - ۱۰:۲۰

Publish Date

Closing Date

Location

کابل


لایحه وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر هماهنگی با مشاورین
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    ریاست همکاری های بین المللی  
موقعیت پست:    کابل (مرکز)
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس همکاری های بین المللی
گزارش¬گیر از:    کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)
کد بست:    093-42-90-26
تاریخ بازنگری:    11/01/1398
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: شناسایی آنعده ادارات وزارت که به کمک مشاورین نیاز دارند و حصول اطمینان از رفع نیازمندی ادارات متذکره از نگاه ارائه خدمات مشوره دهی.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه درمطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده وزارت.
2.    مدیریت ،تطبیق و مراقبت از تطبیق اهداف و پروگرامهای آمریت مربوطه.
3.    سازماندهی و تنظیم تمامی اجراات آمریت مطابق قانون، مقررات و طرزالعمل های نافذه.
4.    ارائه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم درامر تحقق اهداف و پروگرامهای اداره مربوطه.
5.    تنظیم و مدیریت فعالیت های یومیه بطور موثر و به منظور ایفای مسئولیت ها و آوردن اصلاحات همه جانبه جهت ایجاد محیط مناسب کاری و عرضه خدمات بهتر.
6.    ارائه کمک در عرصه انکشاف لایحه وظایف مشاورین به تمام بخش های وزارت به هدف جلو گیری از تکرار فعالیت ها.
7.    شناسایی آنعده ادارات وزارت  که به کمک مشاورین نیاز دارند و حصول اطمینان از رفع نیازمندی ادارات متذکره از نگاه ارائه خدمات مشوره دهی،
8.    حصول اطمینان از مهارت های لازمه مشاورین بر اساس ضرورت های وزارت و مسئولیت های محوله.
9.    همکاری با کشور های کمک کننده و نهاد های دیگر جهت نظارت و ارزیابی دست آورد های مشاورین.
10.    تنظیم و اشتراک در جلسات مرتبط به مشاورین وزارت امور داخله.
11.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیتهای ها و دست آوردهای آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
12.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق و علوم سیاسی، اداره و مدیریت، اداره تجارت، اقتصاد، ادبیات، شرعیات (فقه و قانون)، ارتباطات، روابط عامه، مدیریت عمومی، حکومتداری، مدیریت دولتی، اداره عامه، پالیسی عامه و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود،
2.    تجربه کاری مرتبط حداقل دو سال،
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی،
 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies