آمر برنامه SPM انکشاف پولیس وزارت امور داخله

moi-af
پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۱ - ۱۱:۲۴

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:    آمر برنامه SPM انکشاف پولیس وزارت امور داخله
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    معینیت پالیسی و استراتیژی
موقعیت پست:    کابل (مرکز)
تعداد پست:    1
گزارش به:    رئیس دفتر معینیت پالیسی و استراتیژی
گزارش گیر از:    کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی) 
کد بست:    070-42-90-26
تاریخ بازنگری:    11/01/1398
----------------------------
هدف وظیفه: تعقیب و پیگیری پیشرفتها در رابطه به پروگرامهای انکشافی وزارت با ادارات داخلی، خارجی و LOTFA.
----------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوط در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده وزارت؛
2.    مدیریت، تطبیق و مراقبت از تطبیق اهداف و پروگرامهای آمریت مربوطه؛
3.    سازماندهی و تنظیم تمامی اجراات آمریت مطابق قانون، مقررات و طرزالعمل های نافذه؛
4.    ارائه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم درامر تحقق اهداف و پروگرامهای اداره مربوطه؛
5.    جمع آوری و نگهداری اسناد مربوط برنامه های انکشافی و استفاده  به موقع از آنها ؛
6.    هم آهنگی و تامین ارتباط دررابطه به پروگرام و برنامه های انکشافی وزارت با ادارات ذیربط داخلی و خارجی بشمول LOTFA-UN؛
7.    تشریح امور مربوط و پیشرفت ها و چالشها در رابطه به  برنامه های انکشافی وزارت  به مقام معینیت برای جلسات،کنفراس ها و غیره گرد همایی ها مربوط؛
8.    ارائه گزارش ماهوار؛ ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیتهای ها و دست آوردهای بخش مربوط، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
9.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.
--------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: امنیت و منازعات، پالیسی عامه، اداره عامه، جامعه شناسی، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، ارتباطات، روابط عامه و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛ 
2.    تجربه کاری مرتبط حداقل دو سال برای لیسانس؛
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

بناً اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث میتوانند فورم های درخواستی بست های متذکره را، از تاریخ 21/9/1398 الی 25/9/1398ازطریق ویب سایت وزارت امور داخله دریافت، و بعد از تکمیل به ایمل آدرس (civilian.hroffice@moi.gov.af) ارسال نمایند، لازم یه یاد آوری است، در صورت عدم دسترسی به انترنت فورم های مربوط را بشکل حضوری از امریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امور داخله واقع مقام ولایت کابل اخذ نموده و هم در صورت ضرورت به شماره  0202210146 تماس گرفته معلومات اخذ نماید.

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies