آمر اپس

moi-af
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۲۲:۲۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

معلومات کلی پست:
عنوان وظیفه:    آمر اپس  
بست:  3
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله
ولایت:   کابل 
موقعیت پست:    ریاست عمومی پیژنتون
تعداد پست:    1
گزارشده به:    معاون ملکی ریاست عمومی پیژنتون و یا هر نماینده دیگری که توسط آمر مافوق نظر به زمان تعیین می شود.

گزارش گیر از:    قدمه های تحت اثر
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: مسؤل تطبیق موفقانه تمام عملکرد های جاری سیستم پرداخت معاشات و منابع بشری. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده وزارت؛
2.    کمک و مشوره‌دهی به حمایت کننده گان پروژه، هیئت رهبری وزارت، مدیران ریاست عمومی پیژنتون و تیم های مرتبط دیگر در مورد استفاده موثر از دسیپلین های مدیریت پروژه و روش های مرتبط به قابلیت های اپس.
3.    انکشاف روابط مثبت با دفتر مدیریت پروگرام اپس در حمایت از امور کادری، منابع بشری و پرداخت معاشات.
4.    نظارت از بودجه اختصاصی، تعدیلات بودجه بر اساس فرصت ها و یا چالش های آینده تخنیکی و یا وظیفوی.
5.    همکاری در ایجاد پلان دفتر مدیریتی پروگرام اپس و تطبیق چهارچوب ارتباطات.
6.    سهیم گیری در تطبیق پلان های منظور شده کاری، پلان های عملیاتی، درخواست بودجه و مصرف آن در مطابقت با اهداف استراتیژیک SBS.
7.    مدیریت میتودلوژی های پروژه ترکیبی از ساختارها، استاندارد ها و گزارش دهی با درنظر داشت تغییرات احتمالی.
8.    مدیریت پروسه های حمایت از بورد رهبری اپس و یا هر کمیته اجرایی دیگر که مرتبط به اداره و حسابدهی باشد. 
9.    هماهنگی و توانمند سازی کارمندان بخش به اپس.
10.    حصول اطمینان از اینکه اسناد‌ مدیریت پروژه، گزارش دهی و پلان ها مرتبط، درست و تکمیل هستند.
11.    نگهداری و تجدید چهارچوب مدیریت پروژه و روش ها، دسیپلین های مورد نیاز در حمایت از دفتر پروگرام  مدیریتی اپس.
12.    تعقیب و گزارش دهی در عملکرد پروژه و ارائه آن به مراجع مربوط.
13.    سفر به دفاتر مرتبط ساحوی خارج از کابل جهت ارائه کمک و حمایت در صورت نیاز در چهارچوب پروگرام.
14.    ارائه گزارش کاری ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیتها و دست آورد های بخش مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
15.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اداره تجارت، اداره عامه، مدیریت مالی و حسابی، مدیریت عمومی، اقتصاد و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
2.    تجربه کاری مرتبط حداقل دو سال و به بالاتر از آن ارجحیت داده میشود.
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی ( پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی. 
4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی درخواستی
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور میتوانند از تاریخ 10/15/ 1399الی 25/ 10/ 1399فورم درخواست بست های متذکره را از طریق ویب سایت وزارت امورداخله دریافت و بعد از تکمیل به ایمیل آدرس Tamim.rahmani@moi.gov.af ارسال نمایند، لازم به یاد آوری است که درصورت عدم دسترسی به انترنت فورم های مربوط را به شکل حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشر وزارت امورداخله واقع مقام ولایت کابل اخذ نموده می‌توانید.

در صورت ضرورت به شماره 0202210146 به تماس شوید 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies