معینیت مبارزه علیه مواد مخدر

معینیت مبارزه با مواد مخدر مسولیت ریشه کن کردن کشت خشخاش، برچیدن آزمایش گاههای غیر قانونی مواد مخدر و تحقیق و تفحص در مورد کشت، ترافیک و قاچاق مواد مخدر را به عهده دارد.

مواد مخدر منحیث یک تهدید و چالش بزرگ برای کشور عزیز ما افغانستان، منطقه و جهان است که با نا امنی وبی ثباتی و دوام جنگ در کشور ارتباط مستقیم داشته و سلامت جامعه ما را با خطر جدی مواجه ساخته است. مواد مخدر یگانه منبع تمویل تروریزم و شورش گری در کشور بوده و با فساد گسترده در کشور ارتباط مستقیم دارد و عامل عمده فساد اخلاقی و اجتماعیاست. 

اولویت های معینیت مبارزه علیه مواد مخدر 

در روشنایی قوانین نافذه، استراتیژیها، پالیسیها، فرامین و اوامر مقامات ذیصلاح معینیت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان اولویت های ذیل را دارا می باشد: 

  1. تطبیق قوانین و عملی ساختن دیدگاه های ده ساله وزیر امور داخله و پالیسی مشترک تنفیذ قانون وزارت مبارزه علیه مواد مخدر؛
  2. ارتقای ظرفیت و تخصصی سازی پولیس مبارزه علیه مواد مخدر و ایجاد ظرفیت در آکادمی تربیوی پولیس مبارزه علیه مواد مخدر؛
  3. تشدید عملیاتها و بلند بردن سطح عملیاتها در کشور و ایجاد ظرفیت رهبری عملیاتها در مرکز سوق اداره تاک؛
  4. هدف قرار دادن باندهای اصلی و قاچاقبران بزرگ مواد مخدر؛
  5. هدف قرار دادن مراکز اصلی پروسس مواد مخدر و فابریکه های تولید هیروئین؛
  6. راه اندازی عملیاتهای بزرگ تصفیوی در مرزها بخاطر نابود ساختن باندهای مسلح قاچاق مواد مخدر در سرحدات؛
  7. تقویت همکاری های منطقوی و راه اندازی تبادله اطالعات و معلومات و راه اندازی عملیاتهای همزمان مرزی با کشورهای همسایه؛
  8. تلاش در جهت محو کامل کشت کوکنار در سرتاسر کشور و ایجاد دوباره قطعه محو کشت کوکنار و بلند بردن ظرفیت محو در ولایات آسیب پذیر؛
  9. تقویت سرحدات، بنادر و گمرکات و میادین هوائی و جابه جایی پولیس مسلکی در محالت ذکر شده بخاطر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر.