قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه معینیت امور تعلیمات و پرسونل

وظایف ومسولیت های قوماندان عمومی تعلیم و تربیه

قوماندان عمومی تعلیم وتربیه تحت اثر معین امور تعلیمات وپرسونل  بوده و مکلف به اجرای وظایف ذیل میباشد:

 • سوق واداره سالم  پرسونل و قدمه هاي تحت اثر .
 • تطبیق احکام و فرامین ریاست ج.ا.ا ، مصوبات شورای وزیران ، شورای امنیت ملی ، پلان  استراتیژیک ، پالیسی ها وطرزالعمل های منظورشده وزارت امورداخله  .
 • انکشاف وايجاد ظرفيت هاي تعليمي وارتقاي قابليت هاي کاري پرسونل .
 • تدوین طرح ها وارایه پيشنهادات جهت بهتر ساختن امورات تعلیم و تربیه عنواني مقامات  رهبري وزارت امورداخله .
 • تطبیق پلانهاي تعليمي، پلانهاي کاري ميعادي، اوامر وهدايات مقامات ذيصلاح درقدمه هاي تحت اثر .
 • ظرفيت هاي تعليمي را بصورت دوامدار ارزيابي نموده حسب ضرورت در رابطه به ايجاد و يا لغو مراکز تعليمي طبق هدایات مقامات ذیصلاح اقدام مينمايد.
 • تامين روابط دوستانه با مشاورین کشورهای همکار مطابق هدايت وتفاهم نامه های  مقام وزارت امورداخله در حصه کسب وانتقال تجارب وتدارک بورس های تعليمي وتحصيلي .
 • کنترول ونظارت از پروگرامهاي درسي ، وضع معيشتي مداومين درجهت رفع نواقص وکمبودي ها .
 • با درنظرداشت اصل شايسته سالاري وپاليسي کادري چگونگي تقرر وتبدیل کادرها واستادان را بصورت دوامدار مورد کنترول قرار داده در رابطه به اکمال کادر ها  بمرجع  مربوطه آن  هدایت صادر می نماید.
 • اشتراک درجلسات رهبري مقام وزارت و تحقق هدايات وفيصله هاي هيات رهبري درقدمه های تحت اثر .
 • طبق پلان تدوير جلسات کاري با هيت رهبري قومانداني عمومي تعليم وتربيه ، مديران بخش ها وساير مسئوولين امور واتخاذ تصاميم درجهت رفع نواقص وکمبوديها بمنظور تحقق پلان هاي دست داشته.
 • تطبيق اصل مکافات ومجازات درقدمه های تحت اثر.
 • ارایه گزارش از اجراات انجام شده به امرمافوق.