قاری سعید خوستی به حیث رییس مطبوعات و  روابط عامه  وزارت امور داخله گماشته شد.

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۷/۴ - ۱۴:۱۸
hhhh111

محترم قاری سعید خوستی بحیث رئیس مطبوعات و روابط عامه وزارت امور داخله معرفی و به کارش آغاز نمود.
در مراسم معرفی وی مولوی زین الله عابر رئیس عمومی دفتر مقام و مولوی عبدالحکیم حمدی رئیس عمومی ارتباطات استراتژیک اشتراک نموده و به کارمندان آن ریاست معرفی گردید.