فراغت ۷۵ تن از متقاضیان جواز رانندگی از صنف آموزش قواعد و مقررات ترافیکی

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۵ - ۱۰:۹
sa

چهارشنبه، ۲۴ قوس ۱۴۰۰ مطابق به ۹ جمادی الاول ۱۴۴۳.

فراغت ۷۵ تن از متقاضیان جواز رانندگی از صنف آموزش قواعد و مقررات ترافیکی

عبدالله “اکبری” مدیر ترافیک قوماندانی امنیه ولایت هرات می گوید که ۷۵ تن از کسانیکه جهت اخذ جواز رانندگی به این مدیریت مراجعه نموده بودند، بعد از فرا گرفتن کورس دو هفته ی “قواعد و مقررات ترافیک جاده” که از جانب آمریت تعلیم و تربیه این مدیریت برگزار گردیده بود، شامل امتحانات نظری و عملی گردیدند.

مدیر ترافیک هرات همچنان می گوید که برگزاری چنین برنامه های آموزشی باعث بلند رفتن ظرفیت دریوران وسایط نقلیه از قواعد و مقررات ترافیک جاده بوده و از طرفی آمار و حادثات ترافیکی در ولایت هرات کاهش پیدا می نماید.

مسئول اداره ترافیک ولایت هرات همچنان از باشندگان این ولایت می خواهد که در راستای نظم ترافیکی با این اداره همکار و همگام باشند.

از سوی هم اشتراک کنندگان و متقاضیان اخذ جواز رانندگی از مسئولین اداره ترافیک هرات در حصه ی برگزاری چنین برنامه های آموزشی تشکر و قدر دانی می نمایند.

این در حالیست که از زمان فتح ولایت هرات بدست مجاهدین امارت اسلامی، این سومین دوره آموزشی “قواعد و مقررات ترافیک جاده” می باشد که از جانب مدیریت ترافیک ولایت هرات برای متقاضیان جواز اخذ رانندگی برگزار می شود و برگزاری چنین برنامه های آموزشی باعث شده تا آمار و حادثات ترافیکی در سطح ولایت هرات بگونه ی بی پیشینه کاهش پیدا نماید.