ریاست مالی و اداری

این ریاست قرارداد های امنیتی با متقاضیان را از طریق شعباتِ قراردادها (پروتوکل ها) و خدماتِ مشتریان انجام می دهد. مذاکرات ابتدایی با مشتریان و ارایه ی معلومات لازم و کافی به مشتریان درباره ی معینیت تصدی ملی محافظت عامه و در زمینه ی انعقادِ قراردادهای امنیتی توسط این ریاست صورت می گیرد. همچنین این ریاست تأمین و تنظیم کننده ی عوایدِ تصدی ملی می باشد. ارسالِ صورت حساب (انوایس) به مشتریان ، نظارت از عواید و جمع آوری آن، اجرای مصارفِ مختلف مربوط به تصدی؛ عمده ترین کارهای این ریاست را تشکیل می دهد.