ریاست ع مالی و بودیجه

ریاست  ع مالی وبودجه به حیث یک   واحد درجه اول  مسولیت پیشبرد تمام امورات مالی و بودجوی  وزارت امور داخله را به عهده داشته که تحت  هدایت و رهنمائی مستقیم  مقام  محترم وزارت  و معینیت محترم امور تامیناتی  بودجه و مصارفات تمام قطعات و جز و تام های پولیس ملی را بعد از تصویب بودجه سالانه توسط شورای ملی و منظوری مقام محترم ریاست ج اا طبق قوانین و مقررات ، رهنمود های مالی و پالیسی های دولت اجراء  می نماید.

ریاست عمومی مالی و بودجه، مکلفیت دارد تا معاشات،  امتیازات و مصارفات تمام پرسونل/ قوای پولیس به اسرع وقت پرداخت نماید، همچنان کنترول کننده و نظارت کننده از تمام امور مالی وزارت امور داخله و واحد های بودجوی پولیس درسطح کشور میباشد.
 رياست های مالی و بودجه مسئول امور حسابی وزارت خانه های مرکزی و سایر وظایف که از جانب وزارت ماليه به آن محول میگردد، میباشد.