ریاست عمومی پیژنتون معینیت امور تعلیمات و پرسونل

وظایف و مسؤلیت های  رئیس عمومی پیژنتون

رئیس پیژنتون تحت اثر معین امور تعلیمات و پرسونل بوده ومکلف به اجرای وظایف ذیل میباشد:

  • سازماندهي وكنترول از اجراات قدمه هاي تحت اثر به اساس قوانين نافذه کشور ،فرامين واحكام مقام  عالي رياست جمهوري ا.ا مصوبات شوراي محترم وزيران – اوامر، هدايات، ورهنمود هاي مقام وزارت امور داخله در عرصه امور ذاتي پرسونل قواي پوليس (تقرر، تبدل ، ترفيعات ، تقاعد، انفصال ،مكافات مجازات ،مدال ها، نشانها وتطبیق فيصله های ارگانهاي عدلي قضائي كه در رابطه به تخلفات وظيفوي منسوبین وزارت امور داخله مواصلت میورزد.
  • رسيدگي به مشكلات وعرايض مراجعين وكنترول از تطبيق اوامر صادر شده دررابطه به حقوق و امتیازات معلولین وشهدای قوای پولیس.
  • تدوير وركشاپ هاي ميتوديكي ورهنمودي با مسولين قطعات وجزوتام هاي مركز و ولايات كشور پيرامون امور ذاتي وكادري پرسونل.
  • اكمال بست هاي تشكيلاتي رديف افسران وساتنمنان كمبود قطعات وجزوتام هاي قواي پوليس از فارغين موسسات تعليمي وافسران احتياط پوليس با درنظر داشت درجه تحصيل مسلك سابقه وتجربه كاري صداقت وپاك نفسي انها درقطعات وادارات درجهت تنظیم واجرای حقوق مادی پرسونل .
  • كنترول از مواصلت راپور هاي احصائيوي وضايعات قطعات وجزوتام هاي  قواي پوليس.
  • كنترول از چگونگي راجستريشن پرسونل، توزیع وتجدید کارت هویت پرسونل قوای پولیس.
  • کنترول از ثبت دفاتر ذاتی افسران و ساتنمنان در سیستم اپس و نظارت از فعالیت آن.
  • تطبیق به موقع مفردات طرزالعمل جدید کادری ونظارت از اجراات در مطابقت به محتوای آن.
  • ارایه گزارش از اجراات انجام شده به آمرمافوق.