ریاست دفتر معینیت امور تعلیمات و پرسونل

وظایف و مسؤلیت های رئیس دفتر معینیت تعلیمات وپرسونل

 

رئیس دفتر تحت اثرمعین امورتعلیمات وپرسونل بوده ومکلف به اجرای وظایف ذیل میباشد:

 • رئیس دفتر وظایف را متکی به قانون ، مقررات ، اوامر ،پالیسی ها، لوایح  و هدایات انجام میدهد.    
 • جهت اصلاح و بهبود امور جلسات اداری را تدویر ، هدایات معین را ابلاغ، پیشنهادات و نظریات شاملین را جمع آوری، غرض ملاحظه  و اصدار هدایت به مقام معینیت تقدیم مینماید.
 • از امور مربوط واحد های تحت اثر مواظبت دائمی نموده متصدیان امور را رهنمائی لازم و مسلکی می نماید.
 • اشتراک در جلسات، سیمینارها و ورکشاپ ها و ارائیه گزارش از نتیجه آن به مقام معینیت .
 • سیستم اداری، حسابی، لوژستیکی واحد های تحت اثر را تنظیم نموده و از تطبیق و یا عدم تطبیق پلان ها با ذکر چگونگی به مقام معینیت گزارش می دهد.
 • تکثیر و نظارت از هدایات، رهنمود ها، پالیسی ها، لوایح و اوامر مقامات ذیصلاح به قدمه های تحت اثر به منظور انسجام، هماهنگی و تشریک مساعی بهتر.
 • جمع آوری عرایض، پیشنهادات، درخواستی ها، حواله جات وغیره اسناد بعد از اخذ احکام و هدایات معین و تکثیر آن به مراجع ذیربط.
 • ترتیب پلان ملاقات ها و اجندای جلسات و تکثیر تصامیم و فیصله جلسات تدویر یافته به قدمه های تحت اثر.
 • مراقبت از حسن اجراات، اقدامات مؤثر به منظور جلوگیری ازموارد فساد، بیروکراسی و کارشکنی.
 • جمع آوری گزارشات از واحد های تحت اثر، از صورت تطبیق پلان ها، پالیسی ها و استراتیژی ها.
 • کنترول مستمر از نظم و دسپلین پرسونل متکی به اصولنامه ها و تعلیم نامه ها.