ریاست انسجام امور تعلیمی تحصیلی معینیت امور تعلیمات و پرسونل

وظایف و مسؤلیت های رئیس انسجام امورتعلیمی و تحصیلی

رئیس انسجام امورتعلیمی وتحصیلی تحت اثر معین امورتعلیمات وپرسونل بوده ومکلف به اجرای وظایف ذیل میباشد:

  • ترتیب نصاب های تعلیمی و تحصیلی برای نهاد های تعلیمی و تحصیلی وزارت امور داخله.
  • معرفی و اعزام منسوبین واجد شرایط قوای پولیس به بورسیه های خارج از کشور.
  • کنترول و نظارت از شیوه تدریس در نهاد های تعلیمی و تحصیلی وزارت امور داخله.
  • کنترول و نظارت از تحقق پلانهای تعلیمی و تحصیلی در نهاد های تعلیمی و تحصیلی وزارت امور داخله.
  • کنترول و نظارت از پروگرام های  درسی ، ووضع معیشتی مداومین به منظور رفع نواقص وکاستی ها.
  • درجلسات رهبری مقام محترم وزارت اشتراک  نموده درجهت تحقق  هدایات وفیصله های هیات رهبری اقدامات لازم مینماید.
  • ارایه گزارش ازاجراات انجام شده به امرمافوق.