دعوت به داوطلبی پروژه تدارک 8 قلم جبوبات ریاست ع محافظت عامه وتصدی امنیتی از بابت سال مالی 1398 شامل دو لات    

Anonymous (not verified)

Publish Date

        

شماره دعوت به داوطلبی:   MOI97-G-2019                                                                                                    

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک8 قلم حبوبات ریاست محافظت عامه وتصدی امنیتی از بابت سال مالی 1398 به به اساس قرارداد چهارچوبی اشتراک نموده و کاپی شرطنامه مربوطه رااز ریاست تدارکات وزارت امورداخله بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات، طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21روزتقویمی به ریاست تدارکات وزارت امورداخله واقع سرک 80 میتره میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، کابل-افغانستان ارایه نماید. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشند. هم چنان تضمین آفر به شکل ضمانت بانکی بوده و جلسه آفرگشایی هم زمان با ختم معیاد تسلیمی آفرها در مقر ریاست تدارکات وزارت امورداخله تدویر می گردد.                                                                                                     

More tenders

شنبه ۱۳۹۸/۴/۱ - ۱۵:۵۶
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه معرفی 200 تن پولیس اناث به کورس های انگلیسی و کمپیوتر

 اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از  وزارت  امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه معرفی 200 تن پولیس اناث به کورس های انگلیسی و کمپیوتر  . . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۱ - ۱۵:۵۳
Background image

دعوت به داوطلبی مجدد پروژه   امور تحکیمات قراول و جغل فرش راه عمومی معینیت محترم مبارزه علیه مواد مخدر

 

شماره دعوت به داوطلبی: MOI98-f-0179   

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه متذکره اشتراک نموده و نقل چاپ شرطنامه مربوطه را از ریاست . . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۱ - ۱۵:۵۰
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه پروژه تهیه 4 کلپ (30) ثانیه یی به لسان های ملی (دری و پشتو) و نشر آن از طریق رسانه های تصویری

 اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از  وزارت  امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی  پروژه تهیه 4 کلپ (30) ثانیه یی به لسان های ملی (دری و پشتو) . . .

Back to tenders