دعوت به داطلبی پروسه تدارک 17 قلم عینیات مفروشاتی برای قطعات وجزوتام های معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی

Anonymous (not verified)

Publish Date


دعوت به داطلبی

وزارت امورداخله ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید ،تادرپروسه تدارک 17 قلم عینیات مفروشاتی برای قطعات وجزوتام های معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی برای سال مالی 1398خویش رابه اساس قرارد دادقمیت فی واحد تحت شمارهMOI98-G-2008))  اشتراک نموده وکاپی شرطنامه مربوط را از ریاست تدارکات وزارت امورداخله بدست آورد ه ،وآفرخویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه ،طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طورسربسته ازتاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به آمریت تدارکات اجناس ریاست تدارکات این وزارت واقع سرک 80 متره میدان هوای حامد کرزی کابل ،افغانستان ارایه نمایند .آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمیباشد .جلسه آفرگشایی هم زمان باختم معیاد تسلیمی آفرها درمقرریاست تدارکات وزارت امورداخله تدویرمیگردد.
 

More tenders

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۰:۱۳
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدراک 19 قلم لکچرنوت مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه برای سال مالی 1398

تهیه وتدراک 19 قلم لکچرنوت مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه  برای سال مالی 1398 

شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0045

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۰:۹
Background image

دعوت به داطلبی پروژه تهیه وتدراک 28 قلم اجناس مفروشاتی مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه برای سال مالی 1398

 تهیه وتدراک 28 قلم اجناس مفروشاتی مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه  برای سال مالی 1398 

شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0047

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۰:۶
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدراک 18 قلم کتب مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه برای سال مالی 1398

تهیه وتدراک 18 قلم کتب مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه  برای سال مالی  1398
شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0046
وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا . . .

Back to tenders