جهت تامین امنیت بهتر، نصب کمره های امنیتی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان آغاز گردید.

moi-af
چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۹ - ۱۰:۱۵
sfsfs

به اساس پیشنهاد معینیت امور تامیناتی وزارت امور داخله و تلاش  های ریاست عمومی  مخابره، کار نصب عملی صدها عدد کمره های امنیتی در چوک شهر چاریکار مرکز ولایت پروان و ساحات مختلف آن شروع  و به دفتر مرکزی آن وصل شده است و کار روی نصب کمره های بیشتر جریان دارد.
نصب این کمره های امنیتی بخشی از برنامه استراتژیک پنج ساله وزارت امور داخله است.