اعلان بیست و شش پروژه

moi-af

Publish Date

Closing Date

Location کابل

1 – پروژه تهیه و تدارک دو قلم پرنتر سیاه و سفید و پرنتر رنگه ضرورت قطعات و جزوتامهای قوای پولیس برای سال مالی 1400 دارای شماره قرارداد (MOI1400-G-0058).
2 – پروژه تهیه و تدارک یک قلم کریدت کارت (100) افغانیگی روشن و تهیه و تدارک کریدت کارت (100) افغانیگی افغان بیسم ضرورت قطعات و جزوتامهای قوای پولیس برای سال مالی 1400 دارای شماره قرارداد (MOI1400-G-0062).
3 – پروژه تهیه و تدارک دو قلم کمپوتر دستکتاپ و لب تاپ ضرورت قطعات و جزوتامهای قوای پولیس سال مالی 1400 دارای شماره قرارداد (MOI1400-G-0057) .
4 – پروژه تمدید لین برق بخش اناثیه مورد ضرورت بلاک های شهرک پولیس دارای شماره قرارداد (MOI1400-F-0007).
5 – پروژه تهیه و تدارک 12 قلم ممرو و روغنیات شامل (تیل پطرول، دیزل، گاز مایع، ویکم بریک، هایدرولیک، مبلایل دیزل زمستانی، مبلایل تابستانی، مبلایل پطرولی، سیایل، آب انتر فریس و گریس) لات پنجم دارای شماره قرارداد (MOI1400-G-0006).
6 - پروژه تهیه و تدارک 12 قلم ممرو و روغنیات شامل (تیل پطرول، دیزل، گاز مایع، ویکم بریک، هایدرولیک، مبلایل دیزل زمستانی، مبلایل تابستانی، مبلایل پطرولی، سیایل، آب انتر فریس و گریس) لات هشتم دارای شماره قرارداد (MOI1400-G-0009).
7 - پروژه تهیه و تدارک 12 قلم ممرو و روغنیات شامل (تیل پطرول، دیزل، گاز مایع، ویکم بریک، هایدرولیک، مبلایل دیزل زمستانی، مبلایل تابستانی، مبلایل پطرولی، سیایل، آب انتر فریس و گریس) لات دوم دارای شماره قرارداد (MOI1400-G-0003).
8 - پروژه تهیه و تدارک 12 قلم ممرو و روغنیات شامل (تیل پطرول، دیزل، گاز مایع، ویکم بریک، هایدرولیک، مبلایل دیزل زمستانی، مبلایل تابستانی، مبلایل پطرولی، سیایل، آب انتر فریس و گریس) مورد ضرورت تصدی ملی محافظت عامه دارای شماره قرارداد (MOI1400-G-0011).
9 - پروژه تهیه و تدارک 12 قلم ممرو و روغنیات شامل (تیل پطرول، دیزل، گاز مایع، ویکم بریک، هایدرولیک، مبلایل دیزل زمستانی، مبلایل تابستانی، مبلایل پطرولی، سیایل، آب انتر فریس و گریس) مورد ضرورت ریاست عمومی تنظیم امور زندانها دارای شماره قرارداد (MOI1400-G-0010).
10 - پروژه تهیه و تدارک 12 قلم ممرو و روغنیات شامل (تیل پطرول، دیزل، گاز مایع، ویکم بریک، هایدرولیک، مبلایل دیزل زمستانی، مبلایل تابستانی، مبلایل پطرولی، سیایل، آب انتر فریس و گریس) مورد ضرورت لات اول دارای شماره قرارداد (MOI1400-G-0002).
11 - پروژه تهیه و تدارک 12 قلم ممرو و روغنیات شامل (تیل پطرول، دیزل، گاز مایع، ویکم بریک، هایدرولیک، مبلایل دیزل زمستانی، مبلایل تابستانی، مبلایل پطرولی، سیایل، آب انتر فریس و گریس) مورد ضرورت لات هفتم دارای شماره قرارداد (MOI1400-G-0008).
12 - پروژه تهیه و تدارک 12 قلم ممرو و روغنیات شامل (تیل پطرول، دیزل، گاز مایع، ویکم بریک، هایدرولیک، مبلایل دیزل زمستانی، مبلایل تابستانی، مبلایل پطرولی، سیایل، آب انتر فریس و گریس) مورد ضرورت مقام ولایت کابل دارای شماره قرارداد (MOI1400-G-0012).
13 - پروژه تهیه و تدارک 12 قلم ممرو و روغنیات شامل (تیل پطرول، دیزل، گاز مایع، ویکم بریک، هایدرولیک، مبلایل دیزل زمستانی، مبلایل تابستانی، مبلایل پطرولی، سیایل، آب انتر فریس و گریس) مورد ضرورت مقام ولایت سرپل دارای شماره قرارداد (MOI1400-G-0019).
14 - پروژه تهیه و تدارک 12 قلم ممرو و روغنیات شامل (تیل پطرول، دیزل، گاز مایع، ویکم بریک، هایدرولیک، مبلایل دیزل زمستانی، مبلایل تابستانی، مبلایل پطرولی، سیایل، آب انتر فریس و گریس) مورد ضرورت مقام ولایت جوزجان دارای شماره قرارداد (MOI1400-G-0015).
15 - پروژه تهیه و تدارک 12 قلم ممرو و روغنیات شامل (تیل پطرول، دیزل، گاز مایع، ویکم بریک، هایدرولیک، مبلایل دیزل زمستانی، مبلایل تابستانی، مبلایل پطرولی، سیایل، آب انتر فریس و گریس) مورد ضرورت مقام ولایت بلخ دارای شماره قرارداد (MOI1400-G-0017).
16 - پروژه تهیه و تدارک 12 قلم ممرو و روغنیات شامل (تیل پطرول، دیزل، گاز مایع، ویکم بریک، هایدرولیک، مبلایل دیزل زمستانی، مبلایل تابستانی، مبلایل پطرولی، سیایل، آب انتر فریس و گریس) مورد ضرورت مقام ولایت بادغیس دارای شماره قرارداد (MOI1400-G-0014).
17 - پروژه تهیه و تدارک 12 قلم ممرو و روغنیات شامل (تیل پطرول، دیزل، گاز مایع، ویکم بریک، هایدرولیک، مبلایل دیزل زمستانی، مبلایل تابستانی، مبلایل پطرولی، سیایل، آب انتر فریس و گریس) مورد ضرورت مقام ولایت سمنگان دارای شماره قرارداد (MOI1400-G-0018).
18 - پروژه تهیه و تدارک 12 قلم ممرو و روغنیات شامل (تیل پطرول، دیزل، گاز مایع، ویکم بریک، هایدرولیک، مبلایل دیزل زمستانی، مبلایل تابستانی، مبلایل پطرولی، سیایل، آب انتر فریس و گریس) مورد ضرورت لات ششم دارای شماره قرارداد (MOI1400-G-0007).
19 - پروژه تهیه و تدارک 12 قلم ممرو و روغنیات شامل (تیل پطرول، دیزل، گاز مایع، ویکم بریک، هایدرولیک، مبلایل دیزل زمستانی، مبلایل تابستانی، مبلایل پطرولی، سیایل، آب انتر فریس و گریس) مورد ضرورت لات سوم دارای شماره قرارداد (MOI1400-G-0004).
20 - پروژه تهیه و تدارک 12 قلم ممرو و روغنیات شامل (تیل پطرول، دیزل، گاز مایع، ویکم بریک، هایدرولیک، مبلایل دیزل زمستانی، مبلایل تابستانی، مبلایل پطرولی، سیایل، آب انتر فریس و گریس) مورد ضرورت قطعات اپارات مرکز دارای شماره قرارداد (MOI1400-G-0001).
21 - پروژه تهیه و تدارک 12 قلم ممرو و روغنیات شامل (تیل پطرول، دیزل، گاز مایع، ویکم بریک، هایدرولیک، مبلایل دیزل زمستانی، مبلایل تابستانی، مبلایل پطرولی، سیایل، آب انتر فریس و گریس) مورد ضرورت مقام ولایت هرات دارای شماره قرارداد (MOI1400-G-0013).
22 - پروژه تهیه و تدارک 12 قلم ممرو و روغنیات شامل (تیل پطرول، دیزل، گاز مایع، ویکم بریک، هایدرولیک، مبلایل دیزل زمستانی، مبلایل تابستانی، مبلایل پطرولی، سیایل، آب انتر فریس و گریس) مورد ضرورت لات چهارم دارای شماره قرارداد (MOI1400-G-0005).
23 - پروژه تهیه و تدارک 12 قلم ممرو و روغنیات شامل (تیل پطرول، دیزل، گاز مایع، ویکم بریک، هایدرولیک، مبلایل دیزل زمستانی، مبلایل تابستانی، مبلایل پطرولی، سیایل، آب انتر فریس و گریس) مورد ضرورت مقام ولایت فاریاب دارای شماره قرراداد (MOI1400-G-0016).
24 – پروژه تهیه و تدارک نه قلم تونر باب مختلف النوع مورد ضرورت قطعات و جزوتامهای وزارت امور داخله دارای شماره قرارداد (MOI1400-G-0061).
25 – پروژه وصل برق سولری 5 کیلوات و 10 کیلوات قوماندانی های محترم امنیه لوگر، کابل، ننگرها و کنر دارای شماره قرار داد MOI1400-F-0013
26 - پروژه وصل برق سولری 5 کیلوات و 10 کیلوات قوماندانی های محترم امنیه لغمان، کاپیسا، خوست و میدان وردک دارای شماره قرارداد (MOI1400-F-0016).
از طریق روش درخواست نرخگیری برای دو روز به اعلان بگذارد شرکت ها و داوطلبان که خواهان عقد قرارداد با وزارت امور داخله باشند می توانند سند معیاری درخواست نرخگیری را از ریاست تدارکات وزارت امور داخله واقع سرک هشتاد متره میدان هوایی بین المللی کابل روبروی شهرک آریا الی ساعت (03:00) بعد از ظهر روز یک شنبه مورخ 8/12/1400 دریافت نموده و بعد از خانه پری سند معیاری درخواست نرخگیری بتاریخ زمان و مکان که درج سند معیاری نرخگیری می باشد طور سربسته تسلیم نموده و در جلسه آفرگشائی اشتراک نمایند.
نوت: هرگونه تفاوت بین اعلان و سند معیاری نرخگیری موجود باشد سند معیاری نرخگیری قابل اعتبار می باشد.
 

More tenders

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۲/۶ - ۱۷:۱۶ ریاست تدارکات وزارت امور داخله افغانستان
Background image

علامیه وزارت امور داخله در پیوند به اعلان داوطلبی ده‌ها قلم مواد خوراکی و اعاشوی!

ریاست تدارکات در نظر دارد ده ها قلم مواد اعاشوی و مواد خوراکی مورد نیاز پولیس ملی را از طریق درخواست نرخ‌گیری برای دو روز به اعلان بگذارد.
شرکت های (لوژستیکی، تجارتی و زراعتی) میتوانند . . .

شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۷ - ۱۰:۲۲ کابل
Background image

اعلان بیست و شش پروژه

1 – پروژه تهیه و تدارک دو قلم پرنتر سیاه و سفید و پرنتر رنگه ضرورت قطعات و جزوتامهای قوای پولیس برای سال مالی 1400 دارای شماره قرارداد (MOI1400-G-0058).
2 – پروژه تهیه و تدارک یک قلم . . .

شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ - ۹:۵۹
Background image

اعلان داوطلبی ۳۳ پروژه وزارت امور داخله

متن اعلان
ریاست تدارکات در نظر دارد پروژه های ذیل خویش را:
1 – پروژه امور خریداری مواد شوینده مورد نیاز ریاست حفظ و مراقبت.
2 – پروژه امور وصل برق سولری قوماندانی امنیه ولایت پکتیا، . . .

Back to tenders