اطلاعیه

moi-af
شسیبسیبسب

 

قرار است که ریاست عمومی پولیس ترافیک در قسمت پرسونل ترافیک روی جاده تعدادی از افراد را به وظیفه استخدام نماید.
بنآ  از تمامی هموطنان تقاضا می گردد که به روز یکشنبه مؤرخ ۱۹/۶/۱۴۰۲ الی ساعت ۴ بعد از ظهر عرایض و اسناد تحصیلی خویش را به آمریت تعلیم و تربیه ریاست عمومی پولیس ترافیک بسپارند ( البته به افرادیکه از بخش ترافیک اکادمی پولیس فارغ شده باشند اولویت داده میشود) تا از طرف کمیته تعیین شده اسناد مربوطه شان ارزیابی گردیده و افراد واجد شرایط به امتحان خواسته شوند و از طریق پروسه شفاف در تشکیل مورد نظر تعیین گردند.

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۹ - ۱۱:۲۵
Background image
یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۹ - ۱۱:۲۵
Background image

اطلاعیه!

به تمامی هموطنان که وسایط شان سال ها باقیداری دارد و از اثر مشکلات اقتصادی نتوانسته اند که باقیداری وسایط خویش را تصفیه نمایند اطلاع داده می شود که

دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۳ - ۱۲:۵۵
Background image

اطلاعیه

براساس راپور گمرک کابل به وزارت امور داخله در مورد ۴۴عراده وسایط پلیت دار که قبلاً مفقود گردیده بود و دارای پلیت کابل، هرات، بلخ و پکتیا میباشند و

بازگشت به اطلاعیه ها