اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه های لات اول و دوم یک قلم روغن مورد نیاز ریاست ع محافظت عامه و تصدی امنیتی برای سال مالی ۱۳۹۸

shahab-pro

Publish Date

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود ؛ وزارت امور داخله در نظر دارد قرارداد تدارک یک قلم روغن لات اول ریاست ع محافظت عامه و تصدی امنیتی قیمت فی واحد مبلغ(91.4)نودویک اعشاریه چهار افغانی، قیمت حد اقل مبلغ(7,418,652.375) هفت میلیون و چهارصدوهژده هزارو ششصدوپنجاودو اعشاریه سیصدوهفتادو پنج افغانی و قیمت حد اکثر(9,891,536.5) نه میلیون و هشتصدو نودویک هزارو پنجصدو سی وشش اعشاریه پنج افغانی را تحت شماره داوطلبی به اساس قرارداد چهار چوبی را با  شرکت خدمات لوژستیکی و اکمالاتی برادران تاج میل دارنده جواز شرکت(D-03--1055) ادرس مربوط باغچه شکار مرکز هرات هرات و  قرارداد تدارک و یک قلم روغن لات دوم  ریاست ع محافظت عامه و تصدی امنیتی قیمت  فی واحد مبلغ(96)نودوشش افغانی ، قیمت حد اقل مبلغ(3,165,426.048) سه میلیون یگصدو شصت و پنج هزارو چهار صدو بیست وشش اعشاریه صفرچهل و هشت افغانی و قیمت حد اکثر(4,220,568) چهار میلیون دوصدو بیست هزارو پنجصد وشصت و هشت افغانی را تحت شماره داوطلبی به اساس قرارداد چهار چوبی را با  شرکت خدمات لوژستیکی و اکمالاتی برادران تاج میل دارنده جواز شرکت(D-03--1055) ادرس مربوط باغچه شکار مرکز هرات هرات، مورد ضرورت  سال مالی ۱۳۹۸ را  اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ؛ میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت امور داخله کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی؛ قرارداد منعقد نخواهد شد.حق الشاعه مطلب فوق را از دارایی وزارت امور داخله حصول فرموده و کتنگ آنرا ارسال خواهند نمود.

More tenders

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۰:۱۳
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدراک 19 قلم لکچرنوت مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه برای سال مالی 1398

تهیه وتدراک 19 قلم لکچرنوت مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه  برای سال مالی 1398 

شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0045

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۰:۹
Background image

دعوت به داطلبی پروژه تهیه وتدراک 28 قلم اجناس مفروشاتی مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه برای سال مالی 1398

 تهیه وتدراک 28 قلم اجناس مفروشاتی مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه  برای سال مالی 1398 

شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0047

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۰:۶
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدراک 18 قلم کتب مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه برای سال مالی 1398

تهیه وتدراک 18 قلم کتب مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه  برای سال مالی  1398
شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0046
وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا . . .

Back to tenders