آتش سوزی در یک رستورانت در لیسه مریم

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۵ - ۱۰:۱۵
فق

امروز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ ساعت ۰۴:۰۰ بجه عصر در بازار لیسه مریم رستورانت امپریال به اثر شارتی برق حریق شده بود که خوشبختانه بزودترین فرصت توسط تیم اطفائیه آتش سوزی خاموش کرده شد و در این آتش سوزی تنها برای مالک رستورانت اندکی خساره مالی رسیده است  و به هیچ فردی دیگری آسیب مالی و جانی نرسیده است