گالری رسانه

جلسه مشورتی میان مردم و پولیس در حوزه نزده هم امنیتی کابل

جلسه مشورتی میان مردم و پولیس در حوزه هجده هم امنیتی کابل

ملا عبدالظاهر صابراو حاجی عبدالکریم ګونتانامو کې له شل کلن زندان وروسته پخیر کابل ته را ورسیدل

ما آماده هستیم _ We are Ready

سفر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله به ولایت پکتیا

جلسه هماهنگی میان پولیس مردمی و شورای مشورتی در حوزه هفده هم

جلسه هماهنگی میان پولیس مردمی و شورای مشورتی در حوزه شانزده هم

گزارش_امنیتی_ از کانال قوش تیپه_ خط ریل حیرتان و استخراج گاز شبرغان

جلسه هماهنگی میان پولیس مردمی و شورای مشورتی در حوزه سیزده هم

نشستی در پیوند به چگونگی جلوگیری از کشت، قاچاق، استعمال و فروش مواد مخدر در کابل برگزار گردید

جلسه هماهنگی میان پولیس مردمی و شورای مشورتی در حوزه دوازدهم

برنامه آگاهی عامه وایجاد کمیته ها دررابطه به محو مزارع کوکناروتطبیق فرامین امیرالمومنین حفظه الله .

کارکرد و فعالیت های قوماندانی حماییوی مرکز لوژستیکی

جلسه هماهنگی میان پولیس مردمی و شورای مشورتی در حوزه یازدهم

سیمینار چهار روزه ارتقای ظرفیت سخنگویان وزارت امور داخله پایان یافت

جلسه هماهنگی میان پولیس مردمی و شورای مشورتی در حوزه ششم

Pagination