گالری رسانه

.برنامه آموزشی سروی میزان رضایت مردم از عملکرد پولیس در امر مبارزه با مواد مخدر آغاز گردید

0:02 / 4:41 !کورنیو چارو وزارت په تېره اونۍ کې! ناستې او فعالیتونه

.بیست ویک تن از مدیران پلان و اوپراسیون بعد از فراگیری آموزش های مسلکی، فارغ شدند

.دوکتور حافظ نعیم الله ایوبی به حیث قوماندان عمومی شفاخانه تخصصی ملی ۳۰۰بسترپولیس معرفی شد

.پنج تن در پیوند به جعل پاسپورت، اختلاس و سو استفاده از هویت مجاهدین بازداشت شدند

در این گزارش بخشی از فعالیت های منسوبین قوماندانی کندک دروازه های کابل به تصویر کشیده شده است

.گزارش ویژه از فعالیت شفاخانه ملی تخصصی پولیس

شصت تن از منسوبین پولیس سرحدی میدان هوایی بین المللی کابل، پس از دو ماه آموزش فارغ گردیدند

.معینیت مبازره با مواد‌مخدر نشستی را در پیوند به آگاهی دهی از اضرار مواد‌ برگزار نمود

.پنج میلیون افغانی اکرامیه از سوی وزارت امور داخله به وارثین شهدای نیروهای امنیتی توزیع گردید

.شصت تن از منسوبین ریاست ترافیک بعد از فراگیری آموزش های مسلکی فارغ شدند

.توزیع یونیفورم جدید برای منسوبین پولیس ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه

مسابقات ورزشی تحت نام "جام میلاد النبی ص" در قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه وزارت امور داخله برگزارشد

...تاج محمد جواد، مجاهد که در بازداشت سارقین حرفوی با پولیس همکاری نموده بود

.نیروهای پولیس رسیده گی به حوادث و اطفاییه وزارت امور داخله

منسوبین پولیس ریاست انتک وزارت امور داخله یک موتر سرقت شده را از مربوطات ولایت کنر بدست آوردند

Pagination