مدیر عمومی تامینات

moi-af
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۴:۵۱

Publish Date

Closing Date


بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    ریاست پلان و پالیسی
موقعیت پست:    کابل (مرکز)
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس پلان و پالیسی
گزارش¬گیر از:    ندارد
کد بست:    077-42-90-26
تاریخ بازنگری:    11/01/1398
-----------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: مرور و اصلاح دایرکتیف پروگرام سازی در مطابقت به دایرکتیف پلان گذاری استراتیژیک وزارت.
 -----------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه مدیریت مربوط درمطابقت با پلان عمومی ریاست ، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره؛
2.    اتخاذ تصمیم درامر تحقق اهداف و پروگرامهای بخش مربوط؛
3.    توحید، انسجام، ادغام برنامه ها و شامل نمودن آنها در پلان گذاری؛
4.    سنجش و خانه پری سقف بودجه مبدا و نهائی مطابق به برنامه ها و درج نمودن اولویت ها به اساس نیازمندی های مبرم؛
5.    مرور و اصلاح دایرکتیف پروگرام سازی در مطابقت به دایرکتیف پلان گذاری استراتیژیک وزارت امور داخله؛
6.    اهمیت دادن به اولویت های استراتیژیک و درج و ادغام آنها در پروگرام های فرعی وفعالیت؛
7.    درج تثبت نیازمندی ها جزوتام های وزارت  (معینیت مبارزه با مواد مخدر) در فعالیت ها، برنامه، غرض کسب وجوه بودجه در متحدالمال (1 و2).
8.    مطالعه دیدگاه ده ساله، استراتیژی، پلان پولیس ملی، دایرکتیف پروگرام سازی، فشرده سازی و ثبت و راجسترآن در کمپیوتر؛
9.    ترتیب، تعقیب و انکشاف ساختار برنامه های سال گذشته و جاری در مطابقت با اهداف، مقاصد استراتیژی و فعالیت شامل پلان وزارت امور داخله؛
10.    صنف بندی، اولویت بندی، کود گذاری و انسجام نیازمندی ها به اساس  شش عنصر پروگرام و بودجه براساس برنامه (پرسونل، تعلیمات، عینیات، تسهیلات، تجهیزات، حفظ و مراقبت)؛
11.    ثبت، راجستر و انسجام پرسونل، سلاح، وسایط، تجهیزات پولیس ملی مطابق تشکیل منظور شده به اساس ساختار برنامه های وزارت امور داخله؛
12.    ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
13.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.
-----------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق و علوم سیاسی، اداره و مدیریت، اداره تجارت، اقتصاد، پالیسی عامه، انکشاف پالیسی، مدیریت عمومی، ارتباطات، اداره عامه و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛
2.    تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس؛
3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
رهنمود تسلیم دهی درخواستی:
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور که تابعیت افغانستان را داشته ومسکونه ولایات مذکور باشند میتوانند از تاریخ 8/11/1398 الی 18/11/1398 فورم درخواستی ضمیمه شده را با تذکره، اسناد تحصیلی و تجارب کاری و ذکر ولایت درخواستی   به ایمیل tamim.rahmani@moi.gov.af ارسال نمایند، در صورت عدم دسترسی به انترنت فورم های مربوطه را بشکل حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امور داخله، واقع مقام ولایت کابل اخذ نموده و در صورت ضرورت به شماره 0202210146 تماس گرفته، معلومات اخد نمایید.

 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies