آمر معاشات

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر معاشات 
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    معاونیت پلان و بودجه  ریاست ع مالی وبودجه  
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد پست:    1
گزارشده به:    معاون پلان  و بودجه  
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر( مطابق ساختار تشکیلاتی)
تاریخ بازنگری:    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه : توزیع معاشات وزارت امور داخله در مطابقت به سیستم (APPS) ( افغان پرسونل پی رول سیستم).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    حصول اطمینان از اینکه سیستم اینترنتی توزیع معاشات وسایر سیستم ها بصورت مسلکی آن مطابق به معیارات بین المللی ذیربط تکنالوژی معلوماتی وارتباطی طراحی ، تهیه ،آزمایش ، مستند و مدیریت گردیده است؛
2.    مدیریت و ایجاد روابط به سایر ابتکارات انکشافی مربوط به سیستم های تکنالوژی ارتباطی ومعلوماتی (ازقبیلAPPS ، AFMIS) به منظور هماهنگ سازی واحد عظیم قابلیت های اجرایوی ارقام وسیستم ها؛
3.    تطبیق تغیرات منظور شده در تادیات وامتیازات پولیس از طریق امریه ها در مطابقت به فیصله های بورد تادیات؛
4.    اطمینان از اینکه سیستم اینترنتی و سیستم الکترونیکی توزیع معاشات و سایر سیستم های وزارت امورداخله مطابق به اصول واساسات سایکل زمانی توسعه سیستمها وکتابخانه زیرساخت تکنالوژی معلوماتی حمایت میگردد.
5.    نظارت بر اخذ راپورهای موجودیت پرسونل (م 40) با تمام کوایف آن از ریاست پیژنتون و ریاست منابع بشری به شکل ماهوار.
6.    مدیریت و نظارت بر ترتیب فورم  م41 به اساس راپورهای ارسالی پیژنتون و منابع بشری و وضع کسرات مالیه وانجام سایراصول دولتی مطابق قوانین نافذه کشور.
7.    نظارت بر اجرای معاشات پرسونل از طریق سیستم APPS  ( سیستم اجرای استحقاق پرسونل)و تعقیب روند توزیع معاشات از ابتدای پروسه الی ختم توزیع معاش به پرسونل مربوط اداره.
8.    اجرای معاشات و امتیازات در هماهنگی با دونر ( اداره لتفا) و شریک نمودن مشکلات و کمبودات بودجوی غرض دریافت راه حل برای آن.
وظایف مدیریتی:
9.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛
10.    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
11.    مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
12.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ 
13.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
14.    هماهنگی با تمام دیپارتمنت های داخل ریاست در جهت تطبیق و اهداف تعیین شده ریاست .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (مدیریت مالی، اداره¬تجارت، اداره عامه،  حکومت داری، پالیسی عامه، حسابداری، مدیریت عمومی، CA، ACCA ، محاسبه و مالی، اقتصاد ) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالمعل استخدام
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود