ریاست عمومی پاسپورت معینیت امور تعلیمات و پرسونل

وظایف و مسؤلیت های رئیس عمومی پاسپورت

رئیس پاسپورت تحت اثر معین امورتعلیمات وپرسونل بوده ومکلف به اجرای وظایف ذیل میباشد:

  • تطبیق  قوانین نافذه کشور، احکام و فرامین ریاست ج.ا.ا ، مصوبات شورای وزیران، شورای امنیت ملی ،استراتیژی، پالیسی ها و طرزالعمل های منظورشده وزارت امورداخله.
  • صدور اوامر مبنی بر توزیع پاسپورت های کمپیوتری، ویزه اتباع خارجی طبق احکام قانون و طرزالعمل های منظورشده.
  • تشریک مساعی با ارگانهای ذیربط (ریاست ع مبارزه با جرایم ، پولیس انترپول ، پولیس سرحدی ، اداره مستقل ثبت احوال نفوس ، وزارت مالیه ، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ، تجارت ، کار واموراجتماعی ، امور خارجه ، د افغانستان بانک و سایر مراجع ذیربط).
  • ترتیب طرح مسوده تعدیلات درقوانین مربوطه با انواع پاسپورت و ویزه اتباع خارجی  بادرنظر داشت شرایط.
  • کنترول از تحقق و تطبیق پلانهای امنیتی مربوطه.
  • کنترول و نظارت ازاکمالات عینیات لوژستیکی وتخنیکی طبق تشکیل منظورشده.
  • کنترول و نظارت از چگونگی طی مراحل متقاضیان و چاپ پاسپورت.
  • ارایه گزارش از اجراات انجام شده به امرمافوق.