ریاست عمومی پاسپورت

ریاست عمومی پاسپورت

اداره پاسپورت در چوکات معینیت اداری وزارت امور داخله، امارت اسلامی افغانستان، یک اداره‌ی فوق العاده مصروف، خدماتی، مردمی و عایداتی است که برای هموطنان خود، خدمات ارایه پاسپورت را انجام میدهد و بخاطر ارایه خدمات آسان و بهتر به شمول مرکز در 34 ولایت کشور فعالیت مینماید.

ریاست عمومی پاسپورت وزارت امور داخله، همه روزه برای هزاران تن از هموطنان پاسپورت توضیع میکنند که از درک آن میلیون ها افغانی به خزانه دولت جمع آوری میشود و همزمان تمدید ویزای اتباع خارجی را نیز بر عهده دارد.

تشکیلات اداری ریاست عمومی پاسپورت

ریاست عمومی پاسپورت در کنار رییس عمومی، بخاطر بهبود کارها و رسیده گی به موقع به عرایض متقاضیان، سه معاونیت ذیل را دارا میباشد.

1 معاونیت نظامی

2 معاونیت تخنیکی و ولایتی

3 معاونیت اداری و تامیناتی

زیر چتر این اداره، در کنار ریاست عمومی و معاونیت ها، یک تعداد آمریت ها، مدیریت های عمومی و بخش های اجرایوی نیز وجود دارند و تلاش میکنند که خدمات بهتر به مردم ارایه کنند.

 

پاسپورت

سندی رسمی است که برای سفر کردن اتباع به بیرون از کشور در مطابقت به احکام قانون از طرف اداره با صلاحیت صادر میشود.

انواع پاسپورت

پاسپورت های افغانستان به چهار نوع است

1 پاسپورت سیاسی

2 پاسپورت مخصوص

3 پاسپورت عادی

4 پاسپورت خدمت

پاسپورت های سیاسی، مخصوص و خدمت از طریق وزارت خارجه و پاسپورت عادی از طریق وزارت داخله، در چوکات ریاست عمومی پاسپورت و در ولایت ها از طریق مدیریت های پاسپورت صادر میشود و در بیرون از کشور نماینده گی های سیاسی طبق طرزالعمل خاص آنرا صادر مینماید.

اسناد مورد ضرورت برای اخذ پاسپورت

1 حضور فزیکی شخص متقاضی

2 فورم آنلاین، عریضه و یا مکتوب

3 تذکره اصلی تابعیت، تذکره الکترونیکی به تاییدی ضرورت ندارد اما، تذکره کاغذی در دفتر مرکزی اداره ثبت و احوال نفوس و در ولایت ها در مدیریت های ثبت و احوال نفوس تایید شود.

4 تصویر معیاری؛ اطفال که عمر هفت ساله گی را تکمیل نموده باشد باید عکس شان در تذکره درج گردیده باشد؛

5 اطفالی که تازه به دنیا آمده باشند و تذکره نداشته باشند، کارت ثبت تولد شان باید در مرکز در اداره مرکزی احصاییه و در ولایت ها در مدیریت های این اداره تایید شده باشند؛

6 متقاضاینی که میخواهند پاسپورت خود را تمدید کنند باید پاسپورت اصلی خود را با خود داشته باشند؛

 

 

جریان توزیع پاسپورت

متقاضیان پاسپورت میتوانند از دو راه ذیل برای اخذ پاسپورت مراجعه نمایند و از مرجع با صلاحیت جهت اخذ پاسپورت احکام دریافت کنند.

1 فورم آنلاین

2 مکتوب رسمی یا عریضه

 

 • هنگامی که در سیستم برای شما نوبت رسید در ابتدا فورم و تعرفه خود را چاپ نماید
 • قبل از اینکه به ریاست پاسپورت بیایید، شما میتوانید در تمام نماینده گی های ( د افغانستان بانک ) محصول تعرفه پاسپورت را تحویل کنید.
 • پس از تحویلی محصول پاسپورت، با تذکره‌ی اصلی، فورم چاپ شده ی آنلاین، 4 قطعه عکس و آویز بانکی به تاریخ مشحص شده، بخاطر انجام کارهای دیگر اداری به ریاست عمومی پاسپورت و در ولایت ها به مدیریت های ریاست عمومی پاسپورت مراجعه نماید.
 • تمامی باشنده گان ولایت ها میتوانند از طریق فورم آنلاین به کابل ثبت نام کنند، اما در ولایت ها تنها به ولایت های ثبت نام آنلاین صورت میگیرد که ولایت متذکره در تذکره اش ذکر شده باشد.
 • تمامی متقاضیان باید کوشش کنند که در جریان ثبت نام به تمام مشخصات ذکر شده در فورم توجه نموده و آن را به شکل دقیق خانه پوری کنند.

عریضه یا مکتوب رسمی:

ریاست عمومی پاسپورت از طریق توزیع پاسپورت با فورم آنلاین به صورت عادی، به مریضان عاجل، تجار ملی، محصلینی که از طریق بورسیه ها کامیاب شده اند، زایرین حج بیت الله، دریورانی که در سرحدات با کشور های همسایه رفت و آمد میکنند، معیوبین و معلولین، پیلوتان، کسانی که ویزه و یا اقامه های کشور های دیگر را دارند، کارمندان دولتی، موسفیدان چی مردانه باشد یا زنانه، مریضان حلال احمر افغانی و ورزشکاران بین المللی، در بخش توزیع پاسپورت برای شان سهولت های زیادی ایجاد شده است که با داشتن مکتوب و یا عریضه برای شان پاسپورت توزیع میگردد.

 

پاسپورت تجارتی

هر هموطن که خواهان پاسپورت تجارتی است باید از وزارت صنعت و تجارت در مرکز و در ولایت ها از ریاست های صنعت و تجارت، بخاطر بدست آوردن مکتوب برای پاسپورت های تجارتی اقدام کنند و بخاطر اخذ این نوع پاسپورت باید جواز فعال تجارتی را داشته باشد.

روسا و معاونین شرکت های تجارتی، تجاران انفرادی و یا وکلای قانونی آنها میتوانند این نوع پاسپورت ها را دریافت کنند.

ریاست عمومی پاسپورت بخاطر ایجاد سهولت برای تجاران محترم در ملکیت های مرکز ثبت فکری یک بخش خاص را ایجاد نموده و به شکل فوق العاده برای شان پاسپورت توزیع میگردد.

محصول پاسپورت

محصول پاسپورت طبق ماده 21 قانون پاسپورت، به اساس پیشنهاد مشترک وزارت های امور داخله، خارجه و وزارت مالیه تعین شده است.

به اساس ماده 21 قانون پاسپورت، برای مامورین ملکی که در بست 3 و یا بلند تر، در بخش نظامی از رتبه دگروال و یا بلندتر از آن، برای مریض و پایواز آنها که تاییدی کمیسیون موظف وزارت صحت عامه را داشته باشند، پاسپورت شان در بدل نیم محصول اجرا میگردد.

در جدول زیر محصول پاسپورت برای تمامی کته گوری ها مشخص شده است:

 شماره

نوعیت پاسپورت

معیاد

محصول پاسپورت

قیمت کتابچه

مجموع

۱

سیاحتی

۵ ساله

۴۵۰۰افغانی

۱۰۰۰ افغانی

۵۵۰۰ افغانی

۲

سیاحتی

۱۰ ساله

۹۰۰۰ افغانی

۱۰۰۰ ا افغانی

۱۰۰۰۰ افغانی

۳

اطفال کمتر از سن 15 سال

۵ ساله

۲۲۵۰ افغانی

۱۰۰۰ افغانی

۳۲۵۰ افغانی

۴

تجارتی

۵ ساله

۱۵۰۰۰ افغانی

۱۰۰۰ افغانی

۱۶۰۰۰ افغانی

۵

تجارتی

۱۰ ساله

۳۰۰۰۰ افغانی

۱۰۰۰ افغانی

۳۱۰۰۰ افغانی

۶

پاسپورت تخفیف دار

۵ ساله

۲۲۵۰ افغانی

۱۰۰۰ افغانی

۳۲۵۰ افغانی

۷

پاسپورت تخفیف دار

۱۰ ساله

۴۵۰۰ افغانی

۱۰۰۰ افغانی

۵۵۰۰ افغانی

در کنار محصول متذکره، هر متقاضی پاسپورت باید در مرکز و ولایت ها، برای اعانه‌ی حلال احمر افغانی 200 افغانی و همچنان برای خدمات افغان پوست در مرکز 200 افغانی و در ولایت ها 500 افغانی را تحویل ( د افغانستان بانک ) نمایند.

 

برای کی ها پاسپورت بدون تحویلی محصول اجرا میگردد؟

مطابق ماده 20 قانون پاسپورت برای افراد ذیل، پاسپورت بدون محصول توزیع میگردد:

 • افرادی که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور میروند و مکتوب رسمی وزارت تحصیلات عالی را با خود داشته باشند؛
 • آنعده از ورزشکاران ملی که در مسابقات جهانی به نمانیده گی از کشور اشتراک میکنند، که باید از اداره تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک مکتوب رسمی را با خود داشته باشند؛
 • آنعده از افسران، بریدملان ( ساتمنان ) و سربازانی که در دفاع از سرحدات کشور زخمی یا معلول شده باشند برای خود و پایوازش بدون محصول پاسپورت توزیع میگردد، در صورتیکه از طریق وزارت امور داخله، دفاع ، ریاست عمومی استخبارات و یا تشکیلات دیگر نظامی معرفی شده باشند و مکتوب رسمی بدست داشته باشند؛
 • آنعده از اطفال و پایواز شان که بخاطر تداوی به بیرون از کشور سف میکنند و مکتوب رسمی حلال احمر افغانی را با خود داشته باشند؛
 •  یادداشت: افراد متذکره باید با مکتوب رسمی و بر اساس جدول از ادارات صلاحیت دار به ریاست عمومی پاسپورت معرفی شوند.

پاسپورت مفقودی

متقاضی باید در کنار اسناد های دیگر پارچه اعلان را نیز داشته باشد و با اسناد آن ضمیمه باشد، این اعلان مفقوی باید زیر چتر وزارت اطلاعات و فرهنگ از طریق رادیو تلویزیون ملی یا مطبعه دولتی صادر شده باشد، قابل ذکر است که برخلاف گذشته، پاسپورت های گم شده، تابع جریمه نمی گردد.

پاسپورت سوختگی

پاسپورتی که در موتر، دوکان و یا خانه ی شخصی در اثر آتش سوزی، سوخته باشد، به تصدیق پولیس منطقه و اداره ی اطفایه ضرورت دارد.

پاسپورت های سوخته یا گم شده بعد از اطلاع متقاضی بی اعتبار بوده و به ریاست عمومی پولیس سرحدی و ریاست محترم انترپول اطلاع داده میشود.

برای کی پاسپورت داده نمی شود؟

 • کسی که بیشتر از 50 هزار افغانی از دولت قرضدار باشد؛
 • کسانی که در قضایای مدنی، تجارتی و جزایی به حکم محکمه ممنوالخروج شده باشند؛
 • طفلی که پدر، مادر و یا ولی قانونی نداشته باشد

دست آورد های ریاست عمومی پاسپورت طی یک سال گذشته

ریاست عمومی پاسپورت طی یک سال گذشته، بخاطر ارایه خدمات بهتر به هموطنان در بخش های مختلف کارهای مهم و ضروری را انجام داده اند که به یک تعداد آن در اینجا اشاره شده است.

 

 • بخاطر ایجاد سهولت بیشتر به برای هموطنان، بخاطر بلند بردن ظرفیت توزیع پاسپورت و جلوگیری از ازدحام در کابل، جاهای مخصوص برای تجاران و مجاهدین، 3 سایت مشخص دیگر را ایجاد نموده که کارهای آن به زودی آغاز خواهد شد.
 • بخاطر ارایه خدمات بهتر و ایجاد شفافیت به شمول مرکز در تمامی ولایت ها سیستم فورم آنلاین فعال شده است.
 • بخاطر آسانی کارهای متقاضیان، برای تاییدی تذکره های کاغذی در محوطه ی ریاست پاسپورت مرکز تاییدی افتتاح شد.
 • بخاطر اصلاح و کم کردن نواقص در اسناد متقاضیان، شعبه جدید فعال شد تا بخاطر حل زود هنگام نواقص با متقاضیان تماس بیگیرند و نواقص اصلاح شود.
 1. برای بدست آوردن معلومات و اطلاعات مورد ضرورت، شماره ی معلوماتی فعال شده و در کنار آن در محوطه ی این ریاست لوحه های معلوماتی به هر دو زبان ملی چاپ و نصب شده اند.
 2. برای متقاضیان محترم پاسپورت، و ارایه خدمات بهتر و رسیده گی به اسرع به مشکلات ایشان کمیسیون های جداگانه توظیف شده اند، مثلآ: مریضان، افرادی که اقامه دارند، متقاضیانی که از طریق فورم آنلاین ثبت نام کرده اند، بخش های جداگانه فعال شده اند و در وقت بسیار کم اسناد آنها طی مراحل میگردد.
 3. بخاطر جلوگیری از فساد، برای مکاتیب رسمی تمامی ادارات یک سیستم خاص ارتباطی ایجاد شده و تمام عرایض در سیستم ثبت میشود.
 4. بخاطر جلوگیری از جعل آویز های بانکی، سیستم چک کردن آنلاین این آویز ها فعال شده است
 5. بخاطر امنیت بهتر پاسپورت، آسان سازی کارهای اداری، کم کردن اشتباهات و به وجود آوردن شفافیت لازم، در کنار تقویه سیستم ایمنی خود، با اداره ملی احصایه و معلومات تفاهم نامه ی به امضا رسید که در پرتو آن سیستم تذکره الکترونیکی و سیستم الکترونیکی پاسپورت با هم وصل شوند و عملآ کار آن آغاز شده است.
 6. ریاست عمومی پاسپورت در بخش های تعمیراتی کارهای زیادی را انجام داده اند، به ویژه برای زنان انتظارگاهای جداگانه و برای کامندان اناث دفاتر جداگانه ساخته شده اند.
 7. در یک سال گذشته، تمامی دفاتر ریاست عمومی پاسپورت ترمیم و رنگ شده اند، پارکینگ برای موترها ساخته شده، تمامی وسایل مورد ضرورت ریاست پاسپورت و مدیران ولایتی اکمال گردیده و بخاطر امنیت بهتر و نظارت امورات اداری سیستم کمره های امنیتی وسعت پیدا پیدا نموده است.
 8. در بخش ظرفیت سازی، برای تمامی کارمندان سیمینار ها برگزار شده است
 9. در مرکز و ولایت ها، ظرفیت کاری بلند برده شده، نیروی بشری، وسایل تخنیکی و اداری تکمیل شده و تشکیل آن بیشتر شده است.
 10. ازدیاد توزیع در شش زون، در ولایت ها کندهار، هلمند، ارزگان، زابل، پکتیکا، خوست و نورستان، روند توزیع پاسپورت به مراجعین به حالت نورمال برگشته است.

 

 

 

بااحترام

پاسوال مولوی عبدالکریم حسیب

رییس عمومی پاسپورت