تدارک یک قلم گوشت گاو مورد نیاز ریاست عمومی لوژستیک به روش درخواست نرخگیری.

nazary_admin

Publish Date

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروژه تدارک یک قلم گوشت گاو شامل ولایات (فاریاب، کنرها، بدخشان، بلخ، کندز، ننگرهار، هرات و هلمند) مورد نیاز ریاست عمومی لوژستیک برای یک ربع سال مالی 1400 اشتراک نموده و کاپی سند نرخ گیری مربوطه را از آمریت تدارکات اجناس ریاست تدارکات وزارت امور داخله بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج سند نرخگیری طبق قانون و طرزالعمل تدارکات، طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 3 روز کاری به ریاست تدارکات وزارت امور داخله واقع سرک هشتاد متره میدان هوایی بین الملل حامد کرزی، کابل افغانستان ارائه نماید.

آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد، همچنان تضمین آفر به شکل ضمانت بانکی طبق سند نرخگیری اخذ می گردد و گشایش آفرها همزمان با ختم معیاد تسلیمی آفرها در مقر ریاست تدارکات وزارت امور داخله تدویر می گردد.

نوت: اگر کدام تفاوت میان سند نرخگیری و اعلان موجود باشد متن سند نرخگیری مدار اعتبار است.

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۶ - ۱۲:۵۹
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدارک 4 قلم ادویه طبی (ویتامین ها) مورد ضرورت ریاست محترم عمومی خدمات صحیه پولیس برای سال مالی 1399

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدارک 4 قلم ادویه طبی (ویتامین ها) مورد ضرورت ریاست محترم عمومی خدمات صحیه پولیس برای سال مالی 1399.

شماره دعوت به داوطلبی:MOI99-G-0068

وزارت امور . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۰:۷ کابل
Background image

اعلان داو طلبی پروژه تهیه وتدارک (6) قلم تجهیزات ولوازم اطفایوی مورد ضرورت ریاست ع رسیدگی به حوادث واطفاییه برای سال مالی 1400.

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در  پروژه تهیه وتدارک ( 6 ) قلم تجهیزات ولوازم اطفاییوی مورد ضرورت ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفاییه برای سال مالی 1400 . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۱۴:۱۶
Background image

داو طلبی پروژه تهیه وتدارک (6) قلم تجهیزات ولوازم اطفایوی مورد ضرورت ریاست ع رسیدگی به حوادث واطفاییه برای سال مالی 1400

MOI/1400/G -0020 .

داوطلبی: وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروژه تهیه وتدارک ( 6 ) قلم تجهیزات ولوازم اطفاییوی مورد ضرورت ریاست عمومی رسیدگی به حوادث . . .

Back to tenders