عضو مدیریت عمومی تعلیمات

moi-af
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۲ - ۱۵:۲۸

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

عنوان وظیفه:    عضو مدیریت عمومی تعلیمات 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 
بخش:    ریاست عمومی پیزنتون
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    8
گزارشده به:    مدیر عمومی تعلیمات

----------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: آموزش برای سیستم منابع بشری و پرداخت معاشات افغان (APPS):
-------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت.
2.    شناسایی و ارزیابی نیاز های آموزشی نهاد ها از طریق تحلیل کار، ظرفیت کاری و مشاوره با مدیریت ها و ریاست ها.
3.    تطبیق برنامه های آموزشی فردی و گروهی جهت مرفوع سازی نیازمندی های کاری.
4.    ارزیابی عملکرد نهاد ها از اینکه برنامه های آموزشی نیازمندی های آنان را مرفوع ساخته است و در عملکرد آنان بهبودی رونما گردیده است.
5.    ارزیابی مهارت ها، عملکرد ها و  سودمندی و موثریت کارکنان جهت شناسایی ساحاتی که نیاز به انکشاف دارد.
6.    سفر در هنگام ضرورت به ساحات دور و سایت ها و دفاتر محلی خارج از شهر کابل جهت فراهم آوری کمک ها، آموزش ها و سایر حمایت ها با درنظرداشت ساحه کاری مرتبط.
7.    حفظ و تقویت دانش فنی و حرفه ای از طریق  اشتراک در تمامی کنفرانس های مربوطه آموزشی، برنامه های آموزشی و ورکشاپ ها، بررسی نشریات حرفه ای.
8.    تطبیق هنر سنجش معیارهای ارزیابی عملکردی و اشتراک در مجامع حرفه ای.
9.    همکاری تخنیکی و حرفوی با اشتراک در کنفرانس ها، ورکشاپ ها و آموزش های مرتبط؛ مرور و بررسی از انتشارات حرفوی مربوط. ایجاد شبکه های کاری، معیار قرار دادن عملکرد ها، روش های معاصر، و اشتراک در جامعه های فعال.
10.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
11.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.
----------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد7، 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های:اقتصاد، حقوق، اداره ورهبری، پالیسی عامه، اداره عامه، اداره تجارت، تعلیم و تربیه، مدیریت عمومی، مدیریت پروژه، حکومتداری، توسعه پایدار، و سایر رشته های مرتبط و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
2.    تجربه کاری مرتبط (به وظیفه ) دو سال و به بالاتر از آن ارجحیت داده میشود.
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی(پشتو ویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
4.    داشتن مهارت های کمپیوتری مرتبط به وظیفه.
 

رهنمود تسلیم دهی درخواستی
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور میتوانند از تاریخ 10/15/ 1399الی 25/ 10/ 1399فورم درخواست بست های متذکره را از طریق ویب سایت وزارت امورداخله دریافت و بعد از تکمیل به ایمیل آدرس Tamim.rahmani@moi.gov.afارسال نمایند، لازم به یاد آوری است که درصورت عدم دسترسی به انترنت فورم های مربوط را به شکل حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشر وزارت امورداخله واقع مقام ولایت کابل اخذ نموده می‌توانید.

در صورت ضرورت به شماره 0202210146 به تماس شوید 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود