زمونږ سره اړیکې

34.566912434887, 69.17716843115

د اړیکې نیولو معلومات

د هوايي میدان ۸۰ متره سړک، آریا ښارګوټي ته مخامخ
202201758 (93+)
info@moi.gov.af