ریاست های عمومی

  • ریاست عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی
  • ریاست عمومی محابس و توقیف خانه
  • قوماندانی های امنیه ولایات