ریاست تامینات

ریاست تأمینات که یکی از ریاست های مهم و بنیادی تصدی ملی محافظت عامه بوده در بخش های: اتخاذ آمادگی پلان اکمالاتی، تأسیسات و مفروشاتی نیروهای تصدی ملی محافظت عامه  در سطح کشور، اتخاذ آمادگی پلان اکمال سلاح، محمات، تجهیزات، وسایط و وسایل تخنیکی باکیفیت قطعات و جزوتام ها، عرضه و توزیع عندالوقت آن را با در نظر داشت تشکیل و جدول تثبیت احتیاجات و اتخاذ تدابیر پلان اکمال دستگاه های مخابروی ( بی سیم وسیم دار ) کمپیوتر، وسایل و تجهیزات الکترونیکی نیروهای این ریاست را به عهده دارد .