تماس با ما

34.566912434887, 69.17716843115

معلومات برای تماس

سرک هشتاد میتره میدان هوایی مقابل شهرک اریا
+93 (0) 20 22 33158
info@moi.gov.af