تنظیم و تدویر جلسات اعضای شورا های مشارکت مردم و پولیس، ولایت نورستان

بتاریخ های 6/10/1396، 9/11/1396، 12/1/1397 13/3/1397 مدیریت ع پولیس مردمی قوماندانی امنیه ولایت نورستان و اعضای محترم شورا های مشارکت مردم و پولیس که تعداد شان به (95) تن میرسید 4 جلسه را پیرامون جلسه با اعضای شورای مشورتی، مشکلات امنیتی در قریه جات، حل دو منازعه و همکاری مردم با پولیس صحبت، نظریات و پیشنهادات خویش را با پولیس محل در جهت حل مشکل آن شریک ساخته اند.

moi