کارشناس حقوقی

moi-af
دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۰:۵۶

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس حقوقی
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    ریاست منابع بشری
موقعیت پست:    کابل (مرکز) 
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس منابع بشری
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: ارائه مشوره های حقوقی در مطابقت به قوانین نافذه کشور 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    اشتراک در جلسات تسوید قوانین در انیستیوت قانون گذاری وزارت عدلیه به نماینده گی وزارت امورداخله تحت نظر و به هدایت مشاور ارشد و تهیه گزارش از فیصله جلسات.
2.    اشتراک در جلسات حقوقی یاداشت نمودن از فیصله های مربوط.
3.    ارائه و تدویر سیمینار های حقوقی برای پرسونل بخش مربوط.
4.    ارائه مشوره های حقوقی جهت امتیازات ملکی و حقوق ورثه شهدا و معلولین.
5.    توزیع و تشریح مواد قانونی وحقوقی برای پرسونل ملکی مطابق به پلان منظور شده ارائه مشوره های سودمند جهت براورده شدن اهداف اداره.
وظایف مدیریتی:
6.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوط درمطابقت با پلان عمومی ریاست ، بمنظوررسیدن به اهداف تعین شده اداره؛
7.    تهیه و ترتیب پالیسی ها، مقرره ها و رهنمود های حقوقی.
8.    ارائیه مشوره های حقوقی، مطالعه و بررسی متن قرارداد ها و پروتوکولها ملی و بین المللی.
9.    عضویت در کمیسیون های تهیه ، ترتیب و طرح قوانین و سائر اسناد تقنینی حقوقی.
10.    ارائه گزارش ماهوار؛ ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیتهای ها و دست آوردهای بخش مربوط ، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
11.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
12.    مفاهمه و هماهنگی با نماینده دفتر مرکزی، تطبیق رهنمود ها و پالیسهای حقوقی وزارت بخش مربوط.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق و علوم سیاسی، شرعیات (فقه و قانون) و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛ 
2.    تجربه کاری مرتبط حداقل دو سال برای لیسانس؛
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛ 
4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 

Documents

فورم درخواستی