مدیر عمومی تحلیل پروژه های انکشافی

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۵:۴۲

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی تحلیل پروژه های انکشافی
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    معاونیت محاسبه و معاشات ریاست عمومی مالی وبودجه
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر بودجه انکشافی
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه :تحلیل و ارزیابی پروژ ها در حال جریان از نگاه اقتصادی و تثبیت اولویت ها در مطابقت با استراتیژی ها پلان ها برنامه های وزارت . 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت ها و مسولیتهای وظیفوی 
وظایف تخصصی :
•    بررسی و تحلیل بابت چگونگی پیشرفت کار  و مصرف بودجه پروژه های منظور شده سال مالی جاری.
•    تامین ارتباط و هماهنگی با ادارات و ریاست های مربوطه غرض پیشبرد موثر پروژه ها و مصرف شفاف بودجه.
•    تثبیت وتفکیک پروژه های انکشافی جدید و یا تمدید پروژه های موجود برای سال های آینده با هماهنگی ادارات مربوطه.
•    ترتیب راپور مصارف(فورم م 20)به منظور تحقق پلان های طرح شده پروژه های انکشافی.
•    ارائه پاسخ به مکاتیب و استعلام ها که به آمریت بودجه مواصلت می ورزد.
•    همکاری با مدیریت عمومی در حصه اجرای تعدیلات در پروژه ها طبق ضروریات  و نیاز مندی های لازم با رعایت احکام، مقررات و قوانین مالی و حسابی براساس تقسیم بندی وظایف.
•    وظایف مدیریتی:
•    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده.
•    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
•    وظایف هماهنگی:
•    مفاهمه و هماهنگی با تمام دیپارتمنت های داخلی و سایر ادارات دولتی بخصوص وزارت مالیه.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (اقتصاد، مدیریت مالی، اداره¬تجارت، اداره عامه، حکومت داری، پالیسی عامه، حسابداری، مدیریت عمومی، CA، ACCA ) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می ‌شود.
تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
مهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالمعل استخدام
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود