آمر پلان گذاری

moi-af
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۳۶

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر پلان گذاری 
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله
موقعیت پست:    معینیت مبارزه علیه مواد مخدر
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس مربوطه
گزارش¬گیر از:    کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)
تاریخ بازنگری:    22/7/1399
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: طرح و ترتیب پلان های سالانه و عملیاتی و  تهیه گزارشات درعرصه  چگونگی مبارزه علیه  مواد مخدر.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    ارسال مسوده استندردها به ادارات ذیربط جهت ابراز نظر درمورد نهائی سازی استندرد های مبارزه علیه موادمخدر.
2.    جمع بندی نظریات تمام جوانب پیرامون طرح استندردهای پلانگذاری مبارزه با مواد مخدر به منظور ترتیب ستندرد های معینیت.
3.    ارائیه مشوره های مسلکی در مورد طرح مقدماتی استندردهای پلانگذاری در عرصه مبارزه با موادمخدر.
4.    تحقیق و مطالعات، تحلیل و تجزیه استندرهای بااستفاده از منابع ماخذ معتبر جهت تحقق بهتر امور کاری در عرصه پلانگذاری مبارزه با موادمخدر.
5.    طرح و تدوین مقدماتی استندردهای مبارزه علیه موادمخدر و ارایه آن به کمیته کاری ریاست جهت نظر خواهی. 
6.    به دسترس قرار دادن نورم ها و استندرد های تنظیم شده و ارسال آن بریاست های مربوطه جهت استفاده از آن در امورات کاری پلانگذاری مبارزه با موادمخدر.
وظایف مدیریتی:
7.    طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به اهداف و برنامه های استراتیژیک اداره.
8.    بلند بردن سطح دانش فنی و مسلکی کارمندان تحت اثر در رابطه به تهیه و تدوین رهنمودهای مبارزه با موادمخدر.
9.    حصول اطمینان از سیستم فایلنگ به شکل هارد و سافت جهت حفظ ونگهداشت اسناد و دسترسی به موقع حین ارائیه گزارش به مقامات .
10.    ارائیه گزارش ماهوار، ربعوارو سالانه و عند الضرورت برای مقامات ذیصلاح به منظور مطلع ساختن از پیشرفت و فعالیت ها و دست آوردهای بخش مربوطه .
11.    مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انضباط کاری به منظور بهتر انجام دادن وظایف محوله.
12.    ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر در هما هنگی با ریاست منابع بشری مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی .
13.    انجام سایر وظایف که ازطرف مقامات درمطابقت به قوانین، مقررات، اهداف و خط مشی اداره به وی سپرده میشود . 
وظایف هماهنگی:
14.    تامین ارتباط وهماهنگی با ادارات ذیربط در رابطه به پلان گذاری و رهنمود های مبارزه با موادمخدر، جهت بهبود امورکاری .
15.    همکاری همه جانبه درتشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش آمریت پلان گذاری.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی: حقوق و علوم سیاسی، مدیریت مالی و حسابی، اداره عامه، پالیسی عامه، اداره تجارت، مدیریت عمومی، اقتصاد، حکومات داری، روابط بین الملل، اداره مدیریت، منابع بشری و یا سایر رشته های مرتبط به وظیفه و به در جات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجیحت داده میشود.
2.    تجربه کاری:حداقل یک سال مرتبط به وظیفه.
3.    مهارت های لازم :
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و تسلط (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی. 
•    مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
الف. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلول در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظیفه نگردد.
ب‌.     (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود