ریاست تحقیق معینیت مبارزه علیه مواد مخدر

  

معرفی ریاست تحقیق، مطالعات و پلانگذاری

پیشینه ای ریاست تحقیق و مطالعات:

براساس پلان استراتیژیک سال ۲۰۱۰ میلادی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر؛ ریاست تحقیق و مطالعات در ساختار تشکیلاتی وزارت مبارزه با مواد مخدر و ریاست عمومی پلان و پالیسی معینیت پالیسی در سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی ایجاد گردیده است.

هدف از ایجاد ریاست تحقیق و مطالعات انجام فعالیت های تحقیقاتی به منظور طرح پالیسی ها، دادخواهی وگزارش دهی به اساس مدارک و شواهد است. تا وزارت مبارزه علیه مواد مخدربتواند ازتمام فعالیت های مبارزه با مواد مخدر نظارت وارزیابی نموده؛ پاسخ موثر و هماهنگ شده را در راستایی مبارزه با مواد مخدررهبری نماید.

به اساس مسوده طرح جدید استراتیژی کنترول مواد مخدر؛ ریاست تحقیق مسوولیت دارد تا در همکاری با وزارت خانه های زیربط برنامه های تحقیقاتی فراگیر را در تمام عرصه های مبارزه با مواد مخدر انجام دهد.

ریاست تحقیق پس ازادغام وزارت مبارزه با مواد مخدر با وزارت امور داخله:

ریاست تحقیق، مطالعات و پلانگذاری پس از فرمان ۱۳۹ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۷ در چوکات معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله؛ فعالیت های تحقیقاتی خود را روی اهدافی که ایجاد شده بود ادامه داده و این بار؛ مسوولیت پلانگذاری معاونیت ملکی مبارزه علیه مواد مخدر را نیز برعهده گرفت. تشکیل ریاست تحقیق، مطالعات و پلانگذاری در چوکات معاونیت ملکی معینیت مبارزه علیه مواد مخدردارای سه آمریت ذیل میباشد.

 • آمریت تحقیق و مطالعات
 • آمریت پلانگذاری
 • آمریت احصاییه و MIS است که در مجموع ۲۵ نفر به شمول یکتن راننده و یک نفر هم خانه سامان در این ریاست فعالیت دارند.

 

اهداف ریاست تحقیق، مطالعات و پلانگذاری:

 1. دریافت ارقام دقیق و شفاف مواد مخدر جهت درج و ثبت در سیستم گزارش دهی مواد مخدر افغانستان.
 2. دریافت حقایق کلیدی در خصوص کشت، تولید، تجارت، قاچاق و استفاده مواد مخدربه منظور تدوین پالیسی ها.
 3. هماهنگی، پلانگذاری و سازمان دهی در جمع آوری ارقام و معلومات تحقیقی به منظور گزارش های تحقیقاتی.
 4. تدوین پلان سالانه معاونیت ملکی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر.
 5. راه اندازی برنامه های تحقیقاتی جهت دریافت راه های موثرو کاهش چشمگیر و دوام دار در کشت کوکنار، تولید تریاک، قاچاق و استفاده مواد مخدربا هدف نهایی محوی کامل؛ دوامدار و همیشگی آن.
 6. ارتقاع ظرفیت های مسلکی کارمندان، بررسی فعالیت ها، حصول اطمنان از تطبیق فعالیت ها و اراییه گزارش های کمی و کیفی به معاونیت ملکی معینیت مبارزه علیه مواد مخدرزارت امور داخله.
 7. تامین حاکمیت قانون، حکومت داری خوب، اصلاح اداره عامه، رشد انکشاف مساییل اجتماعی و اقتصادی.

دست آورد های ریاست تحقیق، مطالعات و پلانگذاری:

 

 

 1. تهیه، تدوین ونشر گزارش سالانه مواد مخدر افغانستان در سال۲۰۱۲ میلادی.
 2. تهیه  تدوین و نشر گزارش سالانه مواد مخدر افغانستان در سال۲۰۱۳ میلادی.
 3. تهیه  تدوین گزارش سالانه مواد مخدر افغانستان در سال۲۰۱۵ میلادی اما به دلیل عدم بودجه مالی به نشر نرسیده.
 4. تهیه و ترتیب ۳ کانسپت نوت تحقیقی و ارسال آن به معیینیت مبارزه علیه مواد مخدر و وزارت محترم مالیه.
 5. تهیه و تدوین و نشر گزارش موردی در رابطه به بازگشت استفاده کننده های موادمخدرپس از تداوی به اعتیاد.
 6. نظارت از سروی ملی شهری انادوس که از سوی دفتر مبارزه با مواد مخدر وجرایم سازمان ملل متحد برای افغانستان در سال ۲۰۱۵ راه اندازی گردیده بود.
 7. نظارت از چگونگی روند تحقق سروی استفاده سوء از مواد مخدر بین جوانان در افغانستان.
 8. نظارت از برنامه تحقیقاتی ارزیابی ازمراکزتداوی معتادین در افغانستان که از سوی دفتر محترم  INLتمویل و توسط نهاد تحقیقاتی آکسور در سالهای ۲۰۱۶- ۲۰۱۷ تطبیق گردیده است.
 9. تهیه وترتیب پرسشنامه ها غرض تثبیت نیازمندی های برای ایجاد سیستم مدیریت معلومات.
 10. تهیه و ترتیب فارمت های گزارشدهی ارگان های ذیربط دولتی.
 11. تدویر جلسات، جمع آوری ارقام و معلومات مرتبط به مواد مخدر.
 12. تهیه و ترتیب پلانمعاونیت ملکی معیینیت مبارزه علیه مواد مخدر.
 13. بلند رفتن سطح همکاریها در انکشاف پلاناستراتیریک و پالیسی ها و ارايه گزارشات ربعوار از تحقق پلانمعاونیت ملکی معیینیت مبارزه علیه مواد مخدر.
 14. ترتیب جدول های معیشت بدیل وزارت زراعت و همآهنگی بان ان اداره غرض طرح سیستم مدیریت معلومات.