قوماندانی اکادمی پولیس ملی شهید ستر جنرال عبدالرازق معینیت امور تعلیمات و پرسونل

وظایف ومسولیت های قوماندان اکادمی پولیس ملی شهید ستر جنرال عبدالرازق

قوماندان اکادمی پولیس تحت امرمعین امورتعلیمات وپرسونل  بوده و مکلف به اجرای وظایف ذیل میباشد:

 • تطبیق احکام و فرامین ریاست ج.ا.ا ، مصوبات شورای وزیران ، شورای امنیت ملی ، پلان استراتیژیک ، پالیسی ها وطرزالعمل های منظورشده وزارت امورداخله  .
 • طوردوامدار سياست جاري دولت راعملي و به صفت سازمانده ،مربي واداره كننده درجهت تعليم وتربيهء مسلكي پرسونل ومحصلین تلاش میورزد.
 • تطبیق ميتود هاي جديد و پيشرفته اصول تدريس جهت بلند بردن سطح موثريت تدريس و تربيه محصلين و افسران .
 • پروسه تحصیلی وتربیوی راكنترول ، پرسونل را سوق و اداره و انظباط و دسپلين عالي پوليس را با انگيزه عالی  تامين و تحكيم مینماید
 •  درامرانتخاب و تعیین كادرهاي ماهر، با تجربه و مسلكي كه دراجراي وظايف مورد نظرموثر باشد توجه جدي به عمل می آورد .
 • نظم سالم را در سطح اكادمي تامين و از بروز هر نوع عمل كه باعث اخلال نظم  اداره ، پروسه درسي و آسايش پرسونل گردد جلوگيري مینمايد.
 • از ضروريات لوژستيكي قطعه اگاهي داشته و از صورت اكمالات ، توزيع و مصرف عينيات لوژستيكي كنترول به عمل میاورد.
 • تمام نيازمنديهاي قانوني پرسونل را از لحاظ اعاشه ، البسه ، اباطه ، مالي ، تخنيكي  وصحی و سایر ضروریات را  مرفوع وازآن کنترول مینماید.
 • در صورت لزوم معرفي استادان ، افسران ، ساتنمنان و محصلين به بورسهاي تحصيلي خارج از كشور جهت كسب تجارب و ارتقاي سطح دانش حقوقی ، علمي و مسلكي آنها.
 • تامين ارتباط با موسسات و مراجع مختلفه كشور هاي همکار  با درنظرداشت  سلسله مراتب جهت جلب كمك هاي مادي و تخنيكي آنها
 • هماهنگی و تشریک مساعی با ساير موسسات تحصيلات عالي كشور جهت كسب و تبادل تجارب علمي و مسلكي
 • اشتراك فعال و رهبري در جلسات شوراي علمي و شوراي اداري اكادمي .
 • کنترول از پلان ها و تقسيم اوقات هاي مرتبه درسي دیپارتمنت ها ، امتحانات ، مساعي (24) ساعته و اعطاي منظوري آنها .
 • اتخاذ تدابیر لازم امنیتی بداخل گارنیزیون وقراول وکنترول دوامدار از امور پهره ،گزمه وقراول قطعه .
 • کنترول از پروسه تدریسی وتربیتی کادرهای مسلکی پولیس ملی به سطح لیسانس با رعایت قوانین نافذۀ کشور.
 • ارتقای سطح دانش علمی، مسلکی و تحصیلی و انجام تحقیقات علمی و مسلکی اعضای کادرعلمی اکادمی پولیس در داخل و خارج از کشور.
 • کنترول ازاجرای امورعلمی وتحقیقاتی به منظورارایۀ مشوره های مؤثرومفید جهت رشد، توسعه وانکشاف بخش های مختلفۀ پولیس ملی.
 • کنترول از پیشبرد پروسۀ تحصیلی وتربیوی اکادمی پولیس بادرنظرداشت معیارهای علمی، مسلکی و پیداگوژیکی و اساسات پذیرفته شدۀ ملی و بین المللی.
 • تهیۀ کتب، لکچرنوتها و مواد درسی، آثار علمی و مسلکی جهت استفادۀ منسوبین اکادمی پولیس .
 • تدویر وسازماندهی برگزاری کنفرانسها، سیمینارها و ورکشاپهای علمی و مسلکی با در نظرداشت پلان منظورشده.
 • طرح مقررات و لوایح جهت تنظیم بهتر عرصه های مختلف تدریسی، علمی، تحقیقاتی و تحکیم انضباط و دسپلین.
 • ترتیب،تنظیم وتطبیق پلانها وپروگرامهای دروس عملی (پراکتیک)محصلین به منظور کسب تجارب وارتقای مهارتهای مسلکی آنان.
 • طرح و تصویب پلانهای ستراتیژیک جهت رُشد و انکشاف اکادمی پولیس بادرنظرداشت مقتضیات عصر و زمان.
 • تربیه و اکمال متخصصین و کادرهای علمی و مسلکی مطابق به نیازمندی ها در رشته های مختلفۀ پولیس.
 • ارایه گزارش ازاجراات انجام شده به امرمافوق.