ریاست عمومی تنظیم اداره قوت ها معینیت امور تعلیمات و پرسونل

وظایف و مسؤلیت های رئیس عمومی  تنظیم اداره قوت ها

رئیس عمومی تنظیم اداره قوتها تحت اثر معین امور تعلیمات وپرسونل بوده ومکلف به اجرای وظایف ذیل میباشد:

 • تطبیق پلان استراتیژیک، پالیسی ها و طرزالعمل های منظورشده وزارت امورداخله  .
 •  تنظیم، ساختار ،تعدیل، تنقیص، ارتقآ، تزئید تشکیلات مطابق قوانین نافذه کشور بادرنظرداشت پالیسی واستراتیژی وزارت امورداخله.
 • کنترول از ساختار تشکیلات ارگانهای قوای پولیس ملی درمرکزوولایات وسایرنهادهای پولیس بادرنظرداشت تحلیل اوضاع مشخص جغرافیایی، امنیتی ، تهدیدات وچالش های موجود .
 • بررسی و مطالعه دقیق طرح های پیشنهادی ادارات مرکزی و قوماندانی های امنیه ولایات که بمنظور تزئید ، تنقیص،ارتقا وتعدیل درساختارتشکیل مرعی الااجراء تصمیم اتحاذ مینماید.
 • کنترول ازامور ساختار تشکیلاتی و تطبیق آن منحیث هرم تشکیلاتی مرکزی مطابق اوامر و هدایات  وزیر امورداخله.
 • کنترول و ارزیابی از سیستم امورتشکیلاتی ، اداره قوت ها ، انسجام و انکشاف غرض تثبیت احتیاج بودجه.
 • کنترول ونظارت ازترتیب لایحه وظایف مطابق ساختار تشکیلاتی منحیث اسناد رهنمودی دراجرای وظایف عمومی و جاری هریک از نهادهای پولیس ملی ، بعد از تائید ریاست عمومی حقوق، منظوری مقام وزارت و تکثیر آن به مراجع مربوطه.
 • جمع بندی پیشنهادات و طرحهای تشکیلاتی  قوماندانان و روسا و مسولین در مرور تشکیلاتی که نیازمندیهای کمی وکیفی دارند برویت فورم (2028).
 • کنترول از پروگرام های مرورتشکیلاتی وتدویر جلسات آن مطابق پلان منظور شده.
 • ایجاد کمیسیون مرور تشکیلاتی و تدویر جلسات بمنظوری تصمیم گیری در مورد تقاضا و نیازمندی های تشکیلاتی قطعات وجزتام های که قبلاً ذریعه فورم 2028 مواصلت ورزیده.
 • مطالعه وبررسی مسایل عمده استراتیژیک بمنظور ارتقای ظرفیت های تشکیلاتی.
 • نظر هیئت  رهبری به منظور اولویت بندی جهت اتحاذ تصامیم در جلسات مرور تشکیلاتی و ارائیه گزارش به مقام وزارت.
 • تحلیل وارزیابی ساختار تشکیلاتی قوتها اعم از پرسونل و تجهیزات برای قابلیت های آینده و ارائه پیشنهادات موثر به مقام وزارت.
 • کنترول از ترتیب ساختار و توحید تشکیلاتی قوای پولیس و ارائیه پیشنهاد جهت منظوری به مقام عالی ریاست دولت ج.ا.ا از سلسله مقام وزارت .
 • ترتیب  امر تشکیلاتی قوای پولیس به استـناد حکم  مقام عالی ریاست دولت  ج.ا.ا در آغاز هر سال  و تکثیر آن بعد از اخذ منظوری مقام وزارت به عموم قدمه های قوای پولیس .
 • ثبت تشکیل قوای پولیس ملی (پرسونل، تجهیزات و وسایط) در سیستم اپس.
 • ارایه گزارش از اجراات انجام شده به امرمافوق.